ข้อมูลกิจกรรม

ดนตรีในสวน Happy Workplace

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

พนักงานและผู้บริหารมีความเครียดในการทำงาน จึงจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีความสุขในช่วงเวลาพัก ได้ร้องเพลง ฟังเพลง เล่นดนตรี ฝึกฝนการเล่นดนตรีและการแสดง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานมีความสุขในที่ทำงาน ได้ร้องเพลง ฟังเพลง รวมทั้งฝึกฝนเพิ่มทักษะการเรียนรู้ การฝึกซ้อมดนตรี ร้องเพลง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
450
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
4
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ลานกิจกรรม
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- กำหนดวันจัดกิจกรรมดนตรีในสวน 3 เดือน/ 1 ครั้ง ที่ลานกิจกรรม - เตรียมซ้อมดนตรี - เตรียมจัดสถานที่และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ - เตรียมอาหารเครื่องดื่ม - กำหนดลำดับงาน พิธีกร และมอบรางวัล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนเป็นจำนวนมาก มีความสุขกับเสียงเพลงและดนตรี รวมทั้งเพิ่มกิจกรรมมอบรางวัลให้กับพนักงานด้านตัวอย่างที่ดีในการลดพลังงาน รางวัลนวัตกรรมดีเด่น และได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ทำให้พนักงานรักองค์กรมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ผู้บริหารให้การสนับสนุน งบประมาณ ปรับปรุงและจัดให้มีลานกิจกรรม สำหรับจัดดนตรีในสวนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของพนักงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

มีกิจกรรมมากในการจัด แต่มีเวลาที่จำกัดจึงต้องเลือกกิจกรรมที่ดีที่สุด และเลือกกิจกรรมที่พนักงานให้ความสนใจมากที่สุด เพื่อให้พนักงานมีความสุขเพิ่มขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
เลขที่ 2 ถ.ไอสาม ต.มาบตาพุด ระยอง เมือง 21150
โทรศัพท์ :
0891096821
e-mail :
poramet.hungsanet@solvay.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ปรเมษฐ หังสเนตร
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
แผนก :
HRA
ฝ่าย :
HRD
e-mail :
poramet.hungsanet@solvay.com
line ID :
Ton2509
มือถือ :
089-1096821