ข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรมงานวันครอบครัว

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จัดกิจกรรมให้พนักงานและครอบครัวพนักงานได้รู้จักกัน ทำกิจกรรมร่วมกันได้รับความรู้ในการทัศนศึกษา

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานและครอบครัว ทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ และได้รับความรู้ในการท่องเที่ยวทัศนศึกษา

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
800
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานและครอบครัว
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ไร่ทองสมบูรณ์ ปากช่อง นครราชสีมา
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- แต่งตั้งคณะทำงาน การจัดงานวันครอบครัว เพื่อดำเนินการโครงการ - นัดประชุม กำหนดวันจัดงานและเสนองบประมาณ เสนอผู้บริหารอนุมัติงบประมาณ - ออกแบบสอบถามจำนวนผู้ไปร่วมงาน - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้พนักงานทราบ เพื่อดึงดูดให้พนักงานเข้าร่วมงานให้มากที่สุด
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานและครอบครัวไปร่วมงานจำนวน 85% ของพนักงานทั้งหมด และมีการประเมินผลกิจกรรม ได้รับความพึงพอใจจากพนักงานและครอบครัว มีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้ความรู้ ผลการประเมินได้ 95%

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

พนักงานคณะกรรมการได้ร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้วยกัน เพื่อจัดกิจกรรมดี ๆ ให้กับพนักงานและครอบครัว ทำให้พนักงานและครอบครัวมีความสุข

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ไม่ควรจัดกิจกรรมที่ต้องเดินทางไกล จะทำให้เสียเวลาในการเดินทาง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
เลขที่ 2 ถ.ไอสาม ต.มาบตาพุด ระยอง เมือง 21150
โทรศัพท์ :
0891096821
e-mail :
poramet.hungsanet@solvay.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ปรเมษฐ หังสเนตร
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
แผนก :
HRA
ฝ่าย :
HRA
e-mail :
poramet.hungsanet@solvay.com
line ID :
Ton2509
มือถือ :
089-1096821