ข้อมูลกิจกรรม

คลินิกปลอดหนี้ ชีวิตดี๊ดี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้บุคลากรของเราประสบปัญหาด้านการเงินอย่างมาก ทั้งเรื่องรายรับไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละเดือน ทำให้ไม่สามารถเก็บออมสินของตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการเป็นหนี้บัตรต่าง ๆ และการไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการรายจ่ายที่เกิดขึ้นทำให้ประสบปัญหาจากเหตุดังกล่าว ส่งผลต่อสภาพจิตใจและประสิทธิภาพการทำงานโดยตรง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ต้องการให้พนักงานสามารถบริหารจัดการเงินของตนเอง มีเงินเหลือสำหรับเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
18
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บุคลากรที่มีปัญหาทางการเงิน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
2
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บมจ. สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง (สำนักงานใหญ่)
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชุมวางแผนงาน 2. ติดต่อประสานงานกับฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง (อีเมล์, บอร์ด, เสียงตามสายในโรงงาน ช่วงกิจกรรม morning meeting และการประชุมโรงงานในทุก ๆ เดือน 4. จัดเตรียมสถานที่ และเอกสารที่จำเป็นสำหรับโครงการ 5. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 6. ติดตามประเมินผล 7. นำผลที่ได้จากผู้เข้าร่วม/รับบริการจากคลินิกมาปรับปรุงต่อไป
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ โดยเลือกจากบุคลากรที่มีปัญหาทางการเงิน ทั้งหมด 18 คน บุคลากรภายในสำนักงานเท่านั้น มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการเงินมากยิ่งขึ้น โดยวัดจากการทำแบบสอบถามก่อน-หลัง การเข้ารับคำปรึกษาจากคลินิกปลดหนี้ฯ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การให้คำปรึกษาบุคลากรเป็นรายบุคคล ทำให้ผู้ให้คำปรึกษาสามารถแก้ไขปัญหาของแต่ละบุคคลได้ แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีปัญหาทางการเงินเช่นเดียวกัน แต่ต้นเหตุของปัญหาต่างกัน การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลโดยคลินิกปลดหนี้ ทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการประสบความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ดำเนินโครงการ Happy Money ควรมีการขยายไปสู่หน่วยงานอื่น ๆ ภายในองค์กรเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
39 ม.12 ต.อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ :
0-2420-0027
e-mail :
puwadol-sor@sammitr.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ขวัญนภา วงค์บุญมาก
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่สามมิตรสร้างสุขและ CSR
แผนก :
สามมิตรสร้างสุขและ CSR
ฝ่าย :
พัฒนาทุนมนุษย์และองค์กร
e-mail :
kwannapa.won@sammitr.com
line ID :
มือถือ :