ข้อมูลกิจกรรม

Tri-Buddy

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากพนักงานในองค์กรไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กันทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน เป็นผลให้การดำเนินธุรกิจองค์กรไม่เกิดผลเท่าที่ควรและมีระยะเวลาการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ล่าช้า

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ผ่อนคลายความตึงเครียด - เกิดสมาธิ มีความสงบ มีสติในการทำงาน - ได้รับความรู้ ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
60
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานแผนก HR, แผนกการเงิน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานในแต่ละฝ่าย - เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ด้วยความสมัครใจเป็นลำดับแรกก่อน) - ทำการแบ่งกลุ่มให้คละกันในแต่ละฝ่าย กลุ่มละ 3 ฝ่าย - กำหนดให้ต้องมีการสื่อสารกันทางใดทางหนึ่ง โดยเป็นการมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง - ติดตามประเมินผล ว่ามีการเดินหน้าทำกิจกรรมหรือไม่ เดือนละ 1 ครั้ง - เมื่อครบระยะเวลา 3 เดือน สรุปผลการปฏิบัติงาน - มอบรางวัลแก่กลุ่มที่ชนะ (มีปฏิสัมพันธ์ครบตามที่กำหนด, มีการสนทนากันทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน, พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น และมีความสุขขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20 โดยใช้เครื่องมือ Happinometer วัดผลก่อน - หลัง)
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ใช้แบบสอบถามวัดระดับความสัมพันธ์ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน - ใช้ Happinometer วัดผลการดำเนินงานก่อน – หลัง ทำโครงการ - เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ได้ต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากการวัดผลในครั้งแรก

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญในการทำกิจกรรม - หัวหน้างานให้การสนับสนุน - พนักงานเห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม - คณะทำงานร่วมทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ออกแบบกิจกรรมให้ไม่ยากจนเกินไปและสามารถดำเนินกิจกรรมภายในงบที่จำกัด - ออกแบบกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ เพื่อให้พนักงานเข้าร่วมโครงการ - กำหนดเป็นนโยบาย วัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเห็นความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
มูลนิธิรักษ์ไทย
ที่อยู่องค์กร :
185 ประดิพัทธ์ ซอย 6 ถนนประดิพัทธ์ สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ :
02-618-3322
e-mail :
info@raksthai.org
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวจุฑามาศ บุญมี
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
info@raksthai.org
line ID :
0876872993
มือถือ :
087-687-2993