ข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรมสวนผัก ปลอดสารพิษ เพิ่มผลผลิต ดอกไม้งาม ปี58

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากในปัจจุบันสภาพทางสังคม เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ต้องเจอกับภาวะมลพิษมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นช่องทางกินอาหารหรือการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่มีพื้นที่สีเขียวลดน้อยลง ทำให้ภาวะทำงานของคนลดน้อยลงด้วย ทางแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์เห็นความสำคัญควรเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวและทำให้เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการเชิญชวนพนักงานในองค์กรช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้อาหาร/บ้าน/สำนักงาน ที่มีพื้นที่จำกัด ด้วยกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เช่นผักสวนครัว, ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในการทำงานและได้ทานผักปลอดสารพิษ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อสานต่อโครงการ “สวนผัก รักคุณ” - เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่ทำงาน สร้างบรรยากาศในการทำงาน (Happy Society) - ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ในการปลูกผัก/ดอกไม้ด้วยวิธีต่างๆ ในพื้นที่จำกัด (Happy Brain) - สามารถนำผักที่ปลูกไปรับประทานในครัวเรือนได้ ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช่จ่าย (Happy Money) - ทานผักปลอดสารพิษที่ดีต่อสุขภาพ - รู้สึกผ่อนคลาย (Happy Relax)

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
138
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานในสำนักงานและสาขา รวม 37 สาขา
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
5
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
พื้นที่ว่างภายในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. เสนอโครงการ ออกหนังสือเวียน รณรงค์ให้พนักงานใช้พื้นที่ว่างของบริษัท ในการปลูกผัก/ดอกไม้ 2. รับสมัครพนักงานเข้าร่วมโครงการ (สมัครใจ) แจ้งพันธุ์ผักที่ต้องการปลูกกับคณะกรรมการ 3. พนักงานจัดทำสถานที่สำหรับปลูก เตรียมพื้นที่ในการปลูกผัก (ออกแบบที่สำหรับปลูกเองให้เหมาะสมกับพื้นที่ พนักงานดำเนินการปลูกผักสวนครัวตามต้องการและดูแลรดน้ำ พรวนดิน 4. กรรมการโครงการออกตรวจพื้นที่ 2 ครั้ง (เก็บภาพ ดูผลผลิต ความก้าวหน้า ส่งผลงานทาง กลุ่มLine happy8@tangjai 5. ตัดสินสาขาได้รับรางวัล 6. ผักสามารถเก็บผลผลิตได้ ดอกไม้ออกดอก สวยงาม พร้อมภาพถ่าย ผลผลิตได้ 7. สรุปผล (ภาพถ่าย) ประกาศมอบรางวัล 1 2 3
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. มีพื้นที่สีเขียวในสาขาที่เข้าร่วม มีแนวคิดใหม่ๆ ในการปลูกผักในพื้นที่จำกัด จำนวน 37 หน่วยงาน 2. สำรวจความพึงพอใจของพนักงานกับโครงการ (เพื่อสรุปหลังจบกิจกรรม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. พนักงานนำผลผลิตไปรับประทาน/ แบ่งปันกัน 4. ภาพถ่าย การทำโครงการ ทางกลุ่มไลน์Happy 8@tangjai พร้อมภาพประกอบโครงการตาม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. พนักงานช่วยกันทำโครงการ 2. บริษัทสนับสนุนการทำโครงการอย่างดี

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ตั้งใจพัฒนา (2547) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
83/16 ถนนรัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ตรัง เมืองตรัง -
โทรศัพท์ :
075-225-292
e-mail :
janpen_ad@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์จุด
ตำแหน่ง :
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหาร
แผนก :
บริหารทรัพยากรมนุษย์
ฝ่าย :
บริหาร
e-mail :
janpen_ad@hotmail.com
line ID :
0805199477
มือถือ :
0805199477