ข้อมูลกิจกรรม

การสร้างฐานองค์ความรู้เพื่อการเพิ่มผลผลิตภาพอย่างยั่งยืน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

บริษัทกุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) นั้นเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 34 ปี ซึ่งบุคลากรนั้นได้สะสมความรู้ความเชี่ยวชาญมายาวนานเช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันบุคลากรสำคัญเหล่านี้เริ่มเกษียณอายุ หรือใกล้เกษียณแล้ว ซึ่จะทำให้องค์ความรู้ในตัวคนนั้นหายไปจากองค์กร และไม่สามารถนำมาพัฒนาปรับปรุงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการต่าง ๆ ได้ ทางบริษัทจึงเล็งเห็นว่าควรมีการดึงความรู้ออกจากตัวคน แล้วนำมาจัดเป็นระบบองค์ความรู้ของบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้มาใช้ได้ อีกทั้งจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยสร้างการทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้บุคลากรในองค์กรคิดเป็น ทำเป็น ทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเองและองค์กร 2. เพื่อให้มีการรวบรวมสิ่งที่ได้จากการพัฒนาหรือการปรับปรุงที่มีอยู่ให้เป็นระบบขององค์ความรู้ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ 3. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งบริษัท

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
2200
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกระดับ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
7
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

กลยุทธ์ใช้การสื่อสาร 2 ทาง และกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามกิจกรรมที่เหมาะสม 1. การทำความเข้าใจและกำหนดโครงสร้างทีมงาน 2. สำรวจสภาพปัจจุบันของการทำฐานองค์ความรู้เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ 3. กำหนดเป้าหมายและขอบเขตของการดำเนินงาน 4. ประชาสัมพันธ์สื่อสารการทำโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานอย่างเป็นทางการ 5. เรียนรู้การใช้เครื่องมือเพื่อการปรับปรุงงาน 6. การสร้างศูนย์การเรียนรู้ สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในองค์กร 7. เตรียมการในการกำหนดหัวข้อความรู้ที่ต้องการ และดำเนินการจัดเก็บความรู้พร้อมกิจกรรมส่งเสริม 8. นำความรู้ที่ได้มาจัดกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 9. วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการนำความรู้ไปใช้ 10. จัดทำเป็นมาตรฐานองค์ความรู้ 11. สรุปผลโครงการ 12. วางแผนขยายผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลลัพธ์ 1. ระดับความพึงพอใจของพนักงานต่อกิจกรรม 2. อัตราการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อกิจกรรม 3. ความรู้ความเข้าใจของพนักงาน 4. องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการ ตัวชี้วัด 1. ระดับบุคคล มีความสุขด้าน Brain สังเกตจาก พนักงานมีผลงานการปรับปรุงงานสูงขึ้น 2. ระดับองค์กร มีความสุขด้าน Society สังเกตจาก โครงการมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งพนักงานมีการนำความรู้ไปจัดกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหางานร่วมกัน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ผู้บริหารสนับสนุน มีทีมผลักดันที่มีศักยภาพ และมีการวางแผนดำเนินการและติดตามอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การสร้างฐานความรู้นี้ นอกเหนือจากองค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงานแล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นองค์ความรู้ในการทำ Happy Workplace ตาม Happy 8 ได้ โดยจะทำให้บริษัทหรือองค์กรที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้ สามารถดูตัวอย่างหรือรูปแบบไปปรับใช้ได้เหมาะสมกับองค์กรได้ต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นการขยายผลของโครงการด้วย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
126 ซ.ฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาซิว กรุงเทพฯ ลาดกระบัง 10520
โทรศัพท์ :
02-326-0831
e-mail :
siriporn.k)kkc@kulthorn.com
website :
www.khulthorn.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สิริพร สังข์คง
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนก :
HRD
ฝ่าย :
HG
e-mail :
siriporn.k_kke@kulthorn.com
line ID :
1221837
มือถือ :
081-744-0220