ข้อมูลกิจกรรม

สุขสันต์วันเกิดประจำเดือน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อให้พนักงานที่ร่วมงานกับองค์กรมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งให้ได้เกิดความรู้สึกถึงความผูกพันองค์กร และเกิดความผ่อนคลายจากการทำงานในความมีสุข สุขภาพจิต สุขภาพกาย สมบูรณ์แข็งแรง ในการทำงานให้กับองค์กรต่อไป

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. คุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กรที่มีความสุข 2. สร้างความผูกพันในตัวของพนักงานในองค์กร 3. ลดปัญหาการลาออกของพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
1375
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั้งหมด
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
1
เดือน
12
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2554
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อาคารสำนักงาน และวัดในชุมชน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. พบปะผู้บริหารให้ผู้บริหารอวยพรวันเกิด 2. มีกิจกรรมสร้างสุขให้พนักงานได้ร่วมสนุกไปด้วยกัน 3. มอบของขวัญวันเกิดให้พนักงานทุกท่าน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ได้รับความพอใจจากพนักงาน 2. พนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มขึ้นทุกเดือน 3. สร้างขวัญแบะกำลังใจให้กับพนักงาน 4.ลดการลาออกของพนักงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

พนักงานมีความสุขยิ้มได้ ผู้บริหารประทับใจ ผลการดำเนินงานได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. มีความสุขหลากหลายในการจัดกิจกรรมมากขึ้น 2. หาวิธีการเข้าถึงพนักงานให้มากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป จ.สระบุรี
ที่อยู่องค์กร :
405/26-7 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว สระบุรี เมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
thanchanok.pan@cpmail.in.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายเกียรติกูล ขุนวงศ์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
แผนก :
ความปลอดภัย
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :
kiattikool.kho@cpmail.in.th