ข้อมูลกิจกรรม

การช่วยเก็บขยะบริเวณชายทะเล

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

การช่วยเก็บขยะบริเวณชายทะเลบางปูเป็นองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานสุขภาวะองค์กรและพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังแรงงานในสถานประกอบการ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้องค์กรและพนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและดูแลสังคมด้วยกัน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
100
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานปฏิบัติการ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
45
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สถานตากอากาศบางปู สมุทรปราการ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ร่วมรณรงค์ในเรื่องของการทิ้งขยะ คัดแยกขยะ แยกประเภทขยะ และนำไปขาย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
บริเวณชายทะเลมีความสะอาดมากขึ้น และพนักงานได้มีจิตใจช่วยเหลือสังคม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การจัดให้มีที่ทิ้งขยะให้เพียงพอ - การจัดทำป้ายรณรงค์ในการทิ้งขยะให้ถูกที่

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ต้องรณรงค์ให้มีการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ภูตะวัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
100 / 852ก ถ.นครชัยศรี ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ :
081-921-2088
e-mail :
mrchoke.s@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสมโชค ไทรงาม
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
mrchoke.s@hotmail.com
line ID :
0819212088
มือถือ :
081-921-2088