ข้อมูลกิจกรรม

สุขภาพสร้างได้ง่ายนิดเดียว

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

1. พนักงานขาดการดูแลสุขภาพของตัวเอง 2. พนักงานมีอัตราการลาป่วยสูง 3. พนักงานไม่มีเวลาเล่นกีฬา 4. ปัจจุุบันมีปัญหายาเสพติดมากในสังคม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมพนักงานด้านสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น 2. เพื่อส่งเสริมพนักงานได้รู้จักการวางแผนตารางออกกำลังกาย 3. เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน เสริมสร้างจิตใจเบิกบาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
120
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานบริษัท
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
พนักงานในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร 2. อบรมให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที 3. ติดตามประเมินผล 4. สรุปความพึงพอใจของพนักงาน 5. รายงานการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมให้ผู้บริหารรับทราบ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้น 2. พนกงานมีบุคลิกภาพดียิ่งขึ้น เพิ่มภาพลักษณ์ให้องค์กร 3. พนักงานมีการวางแผนจัดตารางเวลาสำหรับออกกำลังกาย 4. อัตราการลางานจากการป่วยลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ความร่วมมือของพนักงานทุกคน 2. ได้รับความสนับสนุนจากผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. หากโครงการนี้สำเร็จพนักงานจะมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นและสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
33/3 ม.5 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทว บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :
02-750-0781-5
e-mail :
narissara@tangying.co.th
website :
www.tangying.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวปรีญาพัชญ์
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
HR
e-mail :
reeyapach@tangying.co.th
line ID :
มือถือ :
063-217-0318