ข้อมูลกิจกรรม

STRONG MILLCON

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ด้วยหน้าที่ของพนักงานคนทำงานที่ต้องเผชิญกับความเครียดจากการทำงานเพื่อสร้างฐานความมั่นคงให้กับครอบครัว ทำให้ส่วนหนึ่งละเลยที่จะดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะคนทำงานในออฟฟิศทั้งหลายที่วันๆ ใช้เวลานั่งอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน หรือวุ่นวายอยู่กับเอกสารที่ต้องพิมพ์จนแทบไม่ได้ลุกเดินออกไปไหน มิหนำซ้ำบางคนยังเอางานกลับมาทำที่บ้านจนต้องอดหลับอดนอน ความเคยชินเหล่านี้หากปล่อยให้เป็นเรื่องปกติไปเรื่อยๆ สิ่งที่อาจตามมา คือความเสื่อมถอยของร่างกาย นำไปสู่ความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามด้วยโรคร้ายต่างๆ อัน ได้แก่ โรคออฟฟิศซินโดรม โรคมือชา เอ็นอักเสบ นิ้วล็อค ต้อหิน ตาพร่ามัว นิ่วในถุงน้ำดี กระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคเครียด นอนไม่หลับ ความดันโลหิตสูง กรดไหลย้อน ปวดหลังเรื้อรัง ไมเกรน ปวดศีรษะเรื้อรัง และโรคอ้วน เป็นต้น ได้ไม่น้อย และทำให้สมองสังการ การทำงาน เซื่องซึม เชื่องช้าลง เนื่องจากร่างกายต้องแบกรับความตรึงเครียดโดยปราศจากการผ่อนคลาย และร่างกายที่อ้วนขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อลดอัตราการลาป่วยของพนักงานในให้น้อยลง 2% ต่อ ปี(59) 2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเบิกค่ารักษาพยาบาลของพนักงานให้น้อยลง 5% ต่อ ปี(59) 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงมีสุขภาพดีขึ้น มีผลการทำงานสูงขึ้น หรือ ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2 %(59) 4. เพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากรทีปฏิบัติงานในสำนักงาน (ผลตรวจสุขภาพปี59) 5. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรในสำนักงานด้วยกระบวนการเสริมสุขภาพ (5%ของจำนวนพนักงานกลุ่มเสียงทีเข้าโครงการมีค่า BMI ใกล้เคียงมาตรฐาน)

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
51
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่มีค่า BMI เกิน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงงาน สาขาพระราม 2 / สาขาระยอง / สำนักงานธนิยะ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1.เตรียมความพร้อมของทีมงาน 2.สำรวจ รับสมัคร ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก 3.ให้ความรู้เรื่องอาหาร การออกกำลังกาย ผ่าน LINE 4.ชั่งน้ำหนักติดตามความก้าวหน้าทุกๆเดือนตลอดระยะเวลาของโครงการ 5.เป็นเครือข่ายกับกรมอนามัย 6.ให้สมาชิกเข้ากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล 7.Reflection เดือนละ 1ครั้ง 8.ชื่นชม แชร์ประสบการณ์ของคนที่ทำสำเร็จตามเป้าหมาย 9..เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก กรมอนามัยมาให้ความรู้เรื่องโภชนาการ อาหาร และการออกกำลังกาย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของบุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพแล้วเข้าร่วมกิจกรรม>= 50 2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม มี BMI ลดลง >= 10 3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม มีรอบเอวลดลง >= 10 4. ร้อยละของการหยุดงานลดลง <= 2 5. ร้อยละของการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลลดลง <= 5

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 2. ความร่วมมือของคณะกรรมการสวัสดิการ และคณะกรรมการในชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. จำนวนบุคลากรที่เป็นผู้ดำเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. การสื่อสาร ให้ความรู้ถึงประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากการควบคุมน้ำหนัก 2. การจัดทำสถิติข้อมูลสนับสนุนก่อนการทำโครงการ 3. การเชื่อมโยงผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหากพนักงานมีสุขภาพดี 4. การให้ความรู้เจ้าหน้าที่โครงการก่อนทำกิจกรรม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
9, 11, 13 ซ.บางกระดี่ 32 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ :
02-898-4444
e-mail :
suratwadee_k@millconsteel.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสุรัชวดี ไกรสร
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
Suratwadee_k@millconsteel.com
line ID :
nungmill
มือถือ :
085-4889324