ข้อมูลกิจกรรม

วางแผนการเงินสร้างความฝัน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

1. เพื่อให้พนักงานรู้จักกำหนดเป้าหมายของการใช้งานเนื่องจากพนักงานใช้จ่ายเงินเกินตัว

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานรู้จักกำหนดเป้าหมายของการใช้เงิน 2. เพื่อตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออก 3. เพื่อให้รู้จักการวางแผนการออมและการใช้เงิน 4. เพื่อลดปัญหาการย้ายงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
30
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัทฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. กำหนดให้พนักงานต้องเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. แนะนำการวางแผนการเงิน 3. กำหนดการขอเอกสารบริษัทฯ เพื่อขอสินเชื่อ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานเข้าใจและระมัดระวังเรื่องการใช้เงิน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การเงินยังเป็นปัจจัยสำคัญทำให้การวางแผนการเงินยังไม่ได้เต็มร้อยเพราะสภาพเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย 2. การตัดเงื่อนไขและข้อแม้ต่าง ๆ ของตัวบุคคล

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ต้องจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เอส ซี เอร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
99/9 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี -
โทรศัพท์ :
089-126-1241
e-mail :
suteerasak20111976@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ศัญฺชฌา สุธีรศักดิ์
ตำแหน่ง :
แผนกบุคคล
แผนก :
ทรัพยากรมนุษย์
ฝ่าย :
HR
e-mail :
suteerasak20111976@gmail.com
line ID :
มือถือ :
089-126-1241