ข้อมูลกิจกรรม

CG Happy Retirement Day 2016

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากเป็นนโยบายของบริษัทในกลุ่ม CENTRAL Group ที่กำหนดจะจัดงานเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณกลุ่มพนักงาน ที่ทำงานกับบริษัทฯ จนครบเกษียณให้รู้สึกประทับใจจากผู้บริการ ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานที่ทำงานกับบริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนานจนเกษียณอายุงาน - เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน สร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่พนักงาน - ถือเป็นโอกาสสร้างสังคมของชาวเซ็นทรัล

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
80
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่ครบเกษียณอายุในปี 2558
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ขั้นตอนการจัดเตรียมงาน - จองสถานที่จัดเลี้ยง กำหนดวันจัดเลี้ยง - เรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้างาน วิทยากร - ทำเทปบันทึกภาพ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานกล่าวถึงพนักงานเกษียณ - ทำใบประกาศชื่อชมพนักงาน ใส่กรอบอย่างสวยงาม ทำของที่ระลึกสั่งพิเศษ - การดำเนินการจัดงานในวันงาน - เจ้าหน้าที่พร้อมก่อนเริ่มงานจริง 2 ชม. เพื่อจัดสถานที่และเตรียมเอกสาร - เริ่มงานเมื่อพนักงานเกษียณมาถึง สร้างความประทับใจด้วยการติดดอกไม้หน้าอก มอบของที่ระลึก ถ่ายรูปขึ้นปกวารสาร - เชิญเข้าห้องประชุม เปิด VDO บันทึกคำกล่าวขอบคุณจากผู้บริหารระดับสูงที่พนักงานเคยร่วมงานด้วย ต่อด้วย VDO รวมรูปถ่ายของพนักงานจากเพื่อนร่วมงาน - มอบประกาศเกียรติคุณกับพนักงานตามกลุ่มธุรกิจ - เชิญทุกท่านมาถ่ายภาพหมู่และรับประทานอาหารร่วมกัน - จบงานประเมินผลเขียนความประทับใจ ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการจัดงาน - ส่งภาพสรุปการจัดงานเกษียณให้พนักงานทุกกลุ่มธุรกิจได้เห็นบรรยากาศในทุกสื่อที่บริษัทมี - จัดส่ง CD/ DVD บรรยากาศงานเกษียณทั้งหมดให้พนักงานเกษียณที่บ้าน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- จากผลการประเมินหลังจบงาน - การเข้าไปกล่าวถึงใน Facebook CG PEOPLE การเพิ่มขึ้นของยอดผู้เข้าชม กดถูกใจและ แชร์

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การให้ความสำคัญกับงานในครั้งนี้เป็นอย่างมากจาก ผู้บริการ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ในการมาร่วมงาน การกล่าวอวยพร ร่วมรับประทานอาหารและถ่ายรูปที่ระลึก - การจัดงาน สถานที่ และอาหาร บรรยากาศที่พนักงานไม่เคยได้รับมาก่อน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- การจัดกิจกรรมนี้ต้องหาอะไรที่แปลกใหม่เสมอที่ยังไม่เคยจัดมาก่อน ซึ่งแต่ละปีจะมีความแตกต่างกัน เพื่อให้พนักงานที่เคยมาร่วมงานประทับใจ ทั้งในบทบาทแขกผู้รับเชิญ หรือพนักงานเกษียณ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
306 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ :
02-101-8035
e-mail :
tapremjit@central.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
เปรมจิตร ทวี
ตำแหน่ง :
Corporate Learning & Employee Engagement
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
tapremjit@central.co.th
line ID :
PREMJIT 1
มือถือ :
099 654 1598