ข้อมูลกิจกรรม

Training Center

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากธุรกิจขององค์กร มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจึงทำให้มีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น มีโครงสร้างองค์กร (Company’s organization) ขนาดใหญ่ขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรเพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาและขยายตัวของธุรกิจองค์กร จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม หรือที่เรียกว่า Training Center เกิดขึ้นในองค์กร

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะให้กับพนักงาน - เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ - เพื่อสร้างแรงจูงใจ (motivation) ให้กับพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
3800
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานประจำ / รับเหมา
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
5
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2554
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ศูนย์ฝึกอบรมภายในองค์กร
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ทำโครงการเสนอจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม - ทำการรวบรวมการจัดฝึกอบรมในแต่ละส่วนให้อยู่ที่จุดเดียวกัน และปฐมนิเทศพนักงานใหม่, On the job training และ In – house traning - ทำแผนการฝึกอบรมประจำปี โดยการสำรวจ Training Needs ในแต่ละแผนก ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน 1. In – house training 2. External training และ 3. Oversea training - ดำเนินการตามแผนฝึกอบรมที่กำหนดไว้ (On time) - Follow up ติดตามผลหลังจากการฝึกอบรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามแผนที่กำหนดไว้ 100% (ทุกหลักสูตร) - จำนวนผู้เข้าอบรมจะต้องมากกว่า 60% ของจำนวนพนักงานประจำ - สามารถสร้างวิทยากรภายในได้

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- องค์กรจะต้องเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในองค์กร - องค์กรจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดฝึกอบรม - องค์กรจะต้องจัดสรรเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ามาร่วมรับการฝึกอบรม โดยที่ Training Plan และ Production planning เชื่อมโยงกัน - พนักงานจะต้องให้ความร่วมมือใฝ่รู้ในการเข้ารับการอบรม - หัวหน้าเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้าร่วมอบรม - เชื่อมโยงกับการประเมินผล (Position Promotion)

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ต้องการที่จะขยายและสร้างวิทยากรภายในให้เพิ่มขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัทมิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด จังหวัด ระยอง
ที่อยู่องค์กร :
60/16 ม.3 ต.มาบบางพง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์ :
038-891-234-41, 093-463-6351
e-mail :
kanda@meta.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กานดา พงษ์คำ
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการแผนกธุรการสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
kanda@meta.co.th
line ID :
-
มือถือ :
093-463-6351