ข้อมูลกิจกรรม

HR.News

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อเสริมสรา้งความรู้ศักยภาพของพนักงานให้เป็นในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการออกกำลังกายในเบื้องต้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อปลูกจิตสำนึกขององค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ให้กับพนักงานในองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
100
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดการฝึกอบรม - จัดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ - สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมการอบรม - ประเมินผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานในองค์กรสร้าง KM และสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง - พฤติกรรมทำงานที่เปลี่ยนไป - รูปร่างพนักงานดีขึ้น - อัตราการลาป่วยลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ - พนักงานให้ความร่วมมือ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท NGG Timepieces Co.,Ltd.
ที่อยู่องค์กร :
277 ซ.โชคชัยจงจำเริญ17 แขวงบางโพงพาง กทม. ยานนาวา 10120
โทรศัพท์ :
022952381
e-mail :
suphachoak@nggtimepieces.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายศุภโชค
ตำแหน่ง :
HRD
แผนก :
HRD
ฝ่าย :
HR
e-mail :
suphachoak@gmail.com
line ID :
086-604-4594
มือถือ :
084-706-7193