ข้อมูลกิจกรรม

การฝึกอบรม การช้งาน MS Excel

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากเห็นว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานในปัจจุบัน พนักงานไม่มีความสุขในการทำงาน ซึ่งงานส่วนมากต้องใช้โปรแกรม Microsoft Excel

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เกิดความสดชื่นในด้านสถานที่ 2. เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
20
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
3
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. นำเสนอโครงการการฝึกอบรมให้ฝ่ายบริหารอนุมัติ 2. สำรวจกลุ่มเป้าหมาย 3. เริ่มดำเนินการอบรม 4. ประเมินผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานสามารถใช้โปรแกรมฯ ได้ถึง 90 %

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ความสามารถในการทำงานได้

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. จัดทำโครงการอบรมอย่างต่อเนื่องและเพิ่มระดับความยากง่าย ตามทักษะของพนักงาน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
3/4 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :
023126699, 087992818
e-mail :
sodedee.kan@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กาญจนา โสตรดี
ตำแหน่ง :
Supervisor
แผนก :
Training and Development
ฝ่าย :
HR
e-mail :
line ID :
มือถือ :
087-992-8183