ข้อมูลกิจกรรม

เงินกู้สวัสดิการดอกเบี้ยต่ำ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

สถานะทางการเงินของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน รายได้ที่พนักงานได้รับอาจไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีมากขึ้นในปัจจุบันจากหลาย ๆ ด้าน รวมถึงในกรณีฉุกเฉินที่พนักงานจำเป็นต้องใช้เงิน อาจทำให้พนักงานเกิดความวิตกกังวลและหันไปกู้ยืมนอกระบบมีอัตราดอกเบี้ยสูง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับพนักงาน 2. ลดปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2553
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัทฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดตั้งคณะทำงาน 2. จัดตั้งกองทุน (ร้านค้าสวัสดิการ และบริษัท) 3. กำหนดวงเงินกู้ ดอกเบี้ย การชำระเงิน และสิทธิในการกู้ยืม 4. สำรวจความต้องการ 5. ทำสัญญา รับเงิน 6. ชำระเงินคืนตามกำหนด
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนมาก 2. พนักงานพึงพอใจต่อโครงการ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การสนับสนุนองค์กร 2. การมีส่วนร่วมของพนักงาน 3. การจัดโครงการที่ควรต่อความต้องการของพนักงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. สำรวจความต้องการและความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสม 2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการให้พนักงานรับทราบเงื่อนไขให้ชัดเจน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
75 ม.3 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ :
028104090-7
e-mail :
tci@thaiceramic.com
website :
www.thaiceramic.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
วันวิสาข์ คงพิรุณ
ตำแหน่ง :
พนักงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
แผนก :
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ฝ่าย :
บุคคล
e-mail :
akaeraya@gmail.com
line ID :
wanwisa_pae
มือถือ :
089-461-4951