ข้อมูลกิจกรรม

ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาการเงิน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากบุคลากรในองค์กรประสบปัญหาทางการเงินค่อนข้างมากทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาการเงินของพนักงานในองค์กร จึงจัดตั้งคณะที่ปรึกษาขึ้นในองค์กร ได้แก่ ตัวแทนฝ่ายกฎหมายและตัวแทน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้คำปรึกษาคำแนะนำ และหาทางออกให้พนักงานโดยข้อมูลทุกอย่างจะเป็นความลับ โดยมีเป้าหมายให้พนักงาน สามารถปลดหนี้ และแก้ปัญหาหนี้สิน ระยะยาวได้

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
700
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกตำแหน่งทุกระดับ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัทฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทางการเงิน/ภาระหนี้ โดยเชิญวิทยากรจาสถาบันการเงินชั้นนำ 3. ตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาทุกวันโดยตัวแทนฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายทรัพยากรบุคคล 4. การแก้ปัญหา 4.1 สำหรับกลุ่มพนักงานที่มีภาระหนี้มากเกินไป ให้คำแนะนำการบริหารหนี้ และหาทางออกเพื่อลดภาระหนี้ 4.2 สำหรับกลุ่มพนักงานหนี้เสีย ให้คำปรึกษาการเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กินดีอยู่ดี ลดความเครียดเรื่องภาระหนี้

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การเข้าถึงลักษณะนิสัยการใช้จ่ายของพนักงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- การจัดทำสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
358 ม.6 ถ.ทางหลวง331 ต.บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ :
038-345950 ต่อ1320
e-mail :
kanthanunpapak@gjsteel.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
คุณกัญญ์ธนันปภัค มูลยามูล
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
HR
e-mail :
kanthanunpapak@gjsteel.co.th
line ID :
guinsnoy
มือถือ :
097-190-0777