ข้อมูลกิจกรรม

ไขอาชีพ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อต้องการให้พนักงานในองค์กรมีการฝึกและทดลองทำน้ำยาล้างจาน และน้ำยาซักผ้า เพื่อสามารถนำไปใช้ประยุกต์ในครัวเรือนและนำไปเป็นอาชีพเสริมได้

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างอาชีพเสริมให้กับพนักงาน 2. เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้าใช้เองในครัวเรือน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
30
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
เจ้าหน้าที่ทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในสำนักงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 2. ใช้วิธีการสาธิตและทดลองปฏิบัติจริง 3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กร 4. คนมาร่วมกิจกรรมจะได้รับน้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้ากลับบ้าน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานสามารถผลิตน้ำยาล้างจาน และน้ำยาซักผ้าได้จริง 2. พนักงานนำไปเป็นอาชีพจริง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- เป็นกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้จริง - ใช้ระยะเวลาสั้น - ผู้บริหารสนับสนุน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ปรับเปลี่ยนรูปแบบเทคนิค และกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่สนใจ และค้นหากิจกรรมที่อยู่ในกระแสสังคม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ที่อยู่องค์กร :
ชั้น3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ :
02-8329000
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายศุภวิชญ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการ ด้านการสื่อสารองค์กร
แผนก :
สำนักอำนวยการ
ฝ่าย :
สื่อสารองค์กร
e-mail :
line ID :
มือถือ :