ข้อมูลกิจกรรม

Happy Family Day

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพราะเห็นความสำคัญของครอบครัวบุคลากรเป็นอันดับแรก

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อสานสัมพันธ์บุคลากรและครอบครัว

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ครอบครัวบุคลากร BCHN+บุตร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
2
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2556
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
หาดเจ้าสำราญ บ้านพักในสภาคริสเตียน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ออกแบบสอบถามเพื่อหาผู้เข้าร่วมโครงการ - ตั้งคณะผู้รับผิดชอบโครงการ - กำหนดการวันเวลา - รวบรวมข้อมูล และจัดหาสถานที่ - หากิจกรรม ร่วมกับนันทนาการ และจองห้องพัก - การแลกเปลี่ยนความรู้และบทสรุปโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
คาดว่าจะได้สานความสัมพันธ์ของบุคลากรที่ดี และได้แนวทาง เอาปัญหาที่พบมาแก้ปัญหา เพื่อจัดโครงการต่อเนื่อง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

มีแรงบันดาลใจในการสร้างสัมพันธ์ของครอบครัว

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรเพิ่มวันเวลาให้มากกว่าเดิม เพื่อให้มีกิจกรรมเพิ่มเติม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม
ที่อยู่องค์กร :
173 ถ.25 มกรา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ :
034-270-082-4000
e-mail :
supasnong@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ศุภรัตน์ จิรัฐิติวงษ์
ตำแหน่ง :
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรด้านทรัพยากรบุคคล (HRD)
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
supasnong@gmail.com
line ID :
nong_2530_nong
มือถือ :
09-6881-3820