ข้อมูลกิจกรรม

นักศึกษาทุนทวิภาคี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อให้โอกาสกับเด็กที่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสเรียนหนังสือ และสามารถเลี้ยงครอบครัวและตนเองได้

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้โอกาสกับเด็กที่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสเรียนหนังสือ และมีการงานที่มั่นคง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
30
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
นักศึกษา ม.6 ปวช
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
3
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2555
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท และ วิทยาลัยสยามเทค
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชาสัมพันธ์ให้เด็กตามโรงเรียน 2. นัดพบคัดเลือก และทำสัญญา 3. เริ่มการเรียนการสอนและฝึกงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- นักศึกษาฝึกงานมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

นักศึกษาได้ต่อยอดการศึกษาและได้มีงานที่มั่นคง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน - สร้างกิจกรรมสัมพันธ์ของครูและพี่เลี้ยง นักศึกษาทุน พนักงาน ให้เอื้ออาทรดูแลซึ่งกันและกัน - ต่อยอดนักศึกษาให้จบระดับปริญญาตรีทุกคน - ต่อยอดพนักงาน ภายในที่ต้องการเรียนต่อเพิ่มวุฒิการศึกษาไปพร้อมกับรายได้และประสบการณ์ทำงาน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
30/88 ม.1 ถ. เจษฎาวิถี ต.โคกขาม เมืองสมัทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :
027845888
e-mail :
krit.w@tks.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
รณิดา จันท์สอาด
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
แผนก :
บริหารบุคคล ค่าตอบแทน
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคล
e-mail :
ranida.j@tks.co.th
line ID :
56339nut
มือถือ :
081-857-8524