ข้อมูลกิจกรรม

บ้านมั่นคง ตรงใจชาว TFG

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานได้มีข้อมูลเปรียบเทียบบ้านในทุกมิติ โดยไม่ต้องเสียเวลา 2. ให้ได้ราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด ในนามบริษัท

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. พนักงานมีที่อยู่ให้กับตนเอง และครอบครัวเป็นของตนเอง 2. บริษัทฯ ดำเนินการติดต่อประสานงานกับบริษัทบ้านเพื่อทำความร่วมมือเพื่อขอราคาพิเศษ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่ยังไม่มีที่พักเป็นของตนเอง
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มทำโครงการ happy workplace ระยะแรก อาจจะยังไม่มีงบประมาณสนับสนุน จึงใช้วิธีร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วม - จัดตลอดวันทั้งวันให้พนักงานเลือกเข้ารับการปรึกษาตามความสะดวก - มีของรางวัลดึงดูดเพื่อให้เข้าร่วมงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
จำนวนพนักงานที่ได้บ้านตามความต้องการของตนเอง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. พนักงานต้องผ่านเครดิต 2. สถานบันการเงินมีการผ่อนปนหลักการกู้ง่ายขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

เพื่อพนักงานมีบ้านอยู่ เราควรติดตามความเป็นอยู่อย่างเนื่องว่าเขานั้นมีความสุขขึ้นหรือไม่ ครอบครัวรู้สึกอย่างไร (สมาชิกในครอบครัว)

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (จตุจักร)
ที่อยู่องค์กร :
1010 ถ.วิภาวดี แขวงจตุจักร จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ :
062-594-3878
e-mail :
krittasakorn.ja@tfg.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กฤตษกร จำปาทอง
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการแรงงานสัมพันธ์
แผนก :
ทรัพยากรบุคคล
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคล
e-mail :
jampatong.k@gmail.com
line ID :
Kit-Ta2
มือถือ :
083-2455582