ข้อมูลกิจกรรม

NXP บ้านนี้แสนสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ครอบครัวถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของทุกคนโดยตรง หากครอบครัวเต็มไปด้วยความอบอุ่น ก็จะเป็นการเสริมสร้างพลังและกำลังใจให้แก่สมาชิก ด้วยเหตุนี้จึงเห็นความสำคัญของครอบครัวและอยากให้พนักงานเห็นความสำคัญด้วยการแบ่งเวลาให้ครอบครัวเข้าใจพฤติกรรมและการให้ความรักความอบอุ่นแก่สมาชิกในครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว - เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวซึ่งเป็นการเติมกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวพนักงานกับบริษัท เกิดความรัก ความผูกพัน และตั้งใจทำหน้าที่ของตนเพื่อบริษัทเพิ่มขึ้น - พนักงานมีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
3600
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกท่าน และครอบครัวพนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัทฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- เสนอการดำเนินงานและรูปแบบกิจกรรมพร้อมทั้งเป้าหมายในการจัดกิจกรรมต่อผู้บริหาร - จัดตั้งทีมดำเนินการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Happy Workplace - สำรวจความสุขความต้องการของคนในองค์กร - กำหนดงบประมาณ จัดเตรียมงานดำเนินการตามแผนกิจกรรม - ประเมินผลการดำเนินงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ดัชนีความสุขพนักงานและบริษัทเพิ่มขึ้น - การสื่อสารและบรรยากาศในการทำงานดีขึ้น - ประสิทธิภาพในการผลิตดีขึ้น มีการทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายเดียวกัน - พนักงานเกิดความรักและผูกพันบริษัท มีการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- พนักงานและครอบครัวต้องเห็นความสำคัญของการทำครอบครัวที่ดี - ต้องครอบคลุมทุกๆ กลุ่มเป้าหมาย - ต้องมีกิจกรรมติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การคำนึงถึงความหลากหลายของลักษณะครอบครัวพนักงานเพื่ออกแบบกิจกรรมอื่นๆ ให้เหมาะสมและตรงเป้าหมาย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
303 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ :
02-797-5352
e-mail :
ratanasak.pansawat@ nxp.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
รัตนศักดิ์ ปานสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์อาวุโส
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
ratanasak.pansawat@ nxp.com
line ID :
0898184554
มือถือ :
08-9818-4554