ข้อมูลกิจกรรม

Happy Learning Project

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

- จากการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พบปัญหาของนักเรียนและผู้ปกครองในการเลือกคณะและแนวทางศึกษาต่อ - จากการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อเป็นการค้นหาความถนัด, ความชอบของนักเรียน - เพื่อส่งเสริมทักษะ และความเชี่ยวชาญให้กับนักเรียน - เพื่อค้นหาดาวเด่นของโรงเรียนในแต่ละด้าน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
2000
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
นักเรียน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
3
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยรามคำแหง
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

นำเสนอแผนงานต่อ คณบดีและคณะวางแผนการศึกษาเพื่อบรรจุโครงการนี้ในแผนการศึกษา - จัดหาครูหรือวิทยากรอาสาสมัครสอนฟรีจากศิษย์เก่า (คุณมงคล อุปนายกศิษย์เก่า ประสานงานกันแล้ว) และจ้างจากภายนอก - จัดเป็นกลุ่มวิชาเลือก และให้อาจารย์กลุ่มสาระวิชาที่เกี่ยวข้องคอยกำกับดูแล - จัดการเรียนการสอนเฉพาะพื้นฐานจริงๆ นอกนั้นเป็นการเลือกวิชาเฉพาะ เสมือนการเลือกอาชีพที่นักเรียนชอบและอยากทำอาชีพนั้นๆ - เน้นวิชาเลือกเฉพาะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้เลย เช่น หมวดกีฬา ฟุตบอล, กอล์ฟ, เทนนิส, บอลเลย์บอล, แบดมินตัน, มวย, บาสเก็ตบอล หมวดดนตรี ไวโอลิน, กีต้าร์, กลอง, ดนตรีไทย หมวดการแสดง เต้น, นักแสดง, นักร้อง, โขน หมวดวิชาเฉพาะ แพทย์, วิศวกร, สถาปนิก, ทนายความ, นักการธนาคาร, นักพูด หมวดศิลปะ วาดภาพ, นักปั้น, นักประดิษฐ์ หมวดช่าง ช่างไม้, ช่างยนต์ ฯลฯ ทั้งนี้แต่ละหมวดวิชาต้องไปทำแผนการเรียนการสอนเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับสถานการณ์
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- นักเรียนสามารถเลือกแนวทางอนาคตตัวเองได้ โดยระยะเวลาที่นักเรียนสามารถลองผิดลองถูกได้ 3 ปี กำหนดการเรียนตั้งแต่ ม. 1-ม.3 เมื่อจบ ม.3 นักเรียนต้องเลือกสายการเรียน ซึ่งเป็นอนาคตของตนที่ต้องเดินต่อไป - การได้เลือกตามที่ตัวเองชอบและถนัดจะทำให้นักเรียนทำได้ดีและมีความสุขในการเรียนและการทำงานในอนาคตก็จะมีความสุข บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นหรือไม่ ระดับครูอาจารย์: จะได้ศิษย์ที่มีความถนัดในวิชานั้นๆ ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างราบรื่น ความสุขก็จะเกิดกับครูอาจารย์ ระดับนักเรียน: แน่นอนว่าถ้าได้เรียนกับสิ่งที่ถนัดและชอบย่อมเกิดความรักและทำได้ดี ความสุขก็จะเกิดกับตัวนักเรียนเอง ระดับพ่อแม่นักเรียน: ความสุขนี้จะเกิดขึ้นกับพ่อแม่นักเรียนแน่นอนเมื่อลูกสัมฤทธิ์ผลในการเรียนและลูกมีความสุข พ่อแม่ย่อมมีความสุขแน่นอน ระดับผู้บริหาร: ความสำเร็จย่อมตามมากับผู้บริหารอย่างแน่นอน ระดับชุมชน: ท้องถิ่นนั้นย่อมมีแต่ความสุขถ้วนหน้า สามารถแก้ปัญหาเด็กเยาวชนที่ไม่มีอาชีพได้

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

-

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

-

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่อยู่องค์กร :
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
โทรศัพท์ :
081-789-5544
e-mail :
chayawut.t@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ชยวุฒิ ธีวัชรธนกร
ตำแหน่ง :
อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครู ม.รามคำแหง
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
chayawut.t@gmail.com
line ID :
chayawut2345
มือถือ :
081-789-5544