ข้อมูลกิจกรรม

ถุงเงิน ถุงทอง

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากพนักงานมีปัญหาไม่มีความสุขในการทำงาน เพราะเครียดในเรื่องของหนี้สิน ซึ่งมีผลต่อการทำงาน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ส่งอาจผลให้พนักงานคิดลาออกจากงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานมีความสุขกับการทำงานแบบสบายใจ พนักงานมีภาระที่น้อยลง และสร้างให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีกับองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- เก็บข้อมูลสำรวจหนี้สินพนักงานทั้งหมด - ประชาสัมพันธ์ความสำคัญของโครงการ - จัดอบรมให้ความรู้การใช้เงิน โดยธนาคารออมสิน - จัดตั้งโครงการเกษตรให้กับพนักงานที่มีหนี้สิน เพื่อเสริมสร้างรายได้ - เรียกพนักงานที่เป็นกรณีร้ายแรงมาพูดคุยและวางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหา
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมีชีวิตที่ดีขึ้น - พนักงานสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร - การเป็นหนี้ของพนักงานลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- พนักงานต้องไม่ไปสร้างหนี้สินเพิ่มโดยไม่จำเป็น - พนักงานมีความรู้เรื่องการใช้เงินมากขึ้น - ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนทำให้พนักงานที่ไม่เป็นหนี้ไปทำอีกครั้ง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
24 / 2 ม.2 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โทรศัพท์ :
036-591-475-6 ต่อ 6600
e-mail :
nunnapatm@mitphol.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นันท์นภัส เมฆฉาย
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
nunnapatm@mitphol.com
line ID :
มือถือ :