ข้อมูลกิจกรรม

ตลาดนัดไทยลักซ์

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อทำให้พนักงานได้มีกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคี เพิ่มรายได้ให้สมาชิก พนักงานซื้อของราคาถูก

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพิ่มรายได้ของพนักงาน - สร้างความสามัคคี - เกิดสังคมชุมชนในองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
100
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานในองค์กรและผู้บริหาร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สโมสรโรงอาหารบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประชาสัมพันธ์โครงการทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ส่งอีเมล์ เสียงตามสาย และป้ายไวนิล - รับสมัครจองร้านค้า - กำหนดการจัดกิจกรรมทุกเดือน ศุกร์ที่ 4 ของเดือนหรือเงินเดือนออก - จัดสถานที่ จัดโต๊ะ พื้นที่ สำหรับวางจำหน่ายสินค้า - ถ่ายภาพกิจกรรม - สรุปกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า - เกิดการพบปะสมาคมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน - เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน - มีพนักงานสนใจในการซื้อขายสินค้ามากขึ้น - สินค้าที่มาจำหน่ายขายได้ และมีกำไร

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ทุกหน่วยงานให้ความสนใจในการทำกิจกรรมร่วมกัน - ตลาดนัดได้รับความสนใจจากพนักงานและผู้บริหารให้การสนับสนุน - พนักงานมีรายได้เพิ่มมากขึ้น - พนักงานและผู้ซื้อ ได้สินค้าราคาถูก

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
ที่อยู่องค์กร :
62/ ม.2 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ :
032-447-681-8
e-mail :
nichanun@thailuxe.com
website :
www.thailuxe.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
โสมา จำปาศักดิ์
ตำแหน่ง :
พนักงานสวัสดิการ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
sopa@thailuxe.com
line ID :
มือถือ :
06-2728-2255