ข้อมูลกิจกรรม

AGC Good Ambassador

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรักและความสามัคคี มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมให้พนักงานมีความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อกันในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ช่วยเหลือสังคมรอบข้างเพื่อสร้างสัมพันธภาพต่อชุมชนโดยรอบ ในการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนควบคู่กันไป

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
80
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
3
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
รร. ห้วยมาลัย อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

เบื้องต้นมีการจัดประชุมทีมงาน คิดแคมเปญให้พนักงานเข้าร่วม และกำหนดกิจกรรมทำประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมร่วมแจกของที่ระลึกให้ผู้ร่วมกิจกรรมด้วย - แต่งตั้งคณะทีมงาน - กำหนดงบประมาณ - เขียน Action plan - แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนกำหนดการ และแผนที่ - ส่งเมล์ขอชื่อผู้เข้า ผู้สรุปจำนวน นำมาตั้งงบประมาณ - สรุปผลพร้อมรายงานกิจกรรมเก็บบันทึกกิจกรรมไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น ในโรงเรียน และชุมชน ที่เราได้ให้การช่วยเหลือ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ - เด็กสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพ - มีวินัยมากขึ้นในการจัดสรรเวลา

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ความร่วมมือ ร่วมใจ ของพนักงานที่ร่วมกันทุ่มเทในการทำกิจกรรม ด้วยมุ่งหวังไปเป้าหมายเดียวกัน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

เก็บข้อมูลความคิดเห็นและปัญหาในระหว่างทำกิจกรรม เพิ่งนำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 24 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ :
026791600
e-mail :
nattamon.klinprathum@agc.com
website :
www.acth.co.th/about_TH.html
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ณัฐมน กลิ่นประทุม
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเลขานุการอาวุโสฝ่ายบริหาร
แผนก :
บริหาร
ฝ่าย :
บริหาร
e-mail :
nattamon.klinprathum@agc.com
line ID :
nattygirl2510
มือถือ :
091-698-8238