ข้อมูลกิจกรรม

โครงการทำดีไม่มีวันหยุด

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เป็นโครงการ CSR ของบริษัท มุ่งให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคม โดยการนำผลกำไรที่ได้จากธุรกิจส่วนหนึ่งไปบริหาร แบ่งปันตามสถานที่หรือแหล่งทุรกันดารที่ด้อยโอกาส ให้มีความพร้อม และมีศักยภาพในการดำเนินชีวิตให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การช่วยเหลือน้องๆ นักเรียนที่ยากจนตามชนบท การร่วมลงทุนสร้างตึกอาคาร สถานที่ ให้กับโรงเรียนในแหล่งทุรกันดาร เป็นต้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกได้ช่วยเหลือแบ่งปัน คนในสังคมมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักต่อสังคมมากขึ้น 3. เพื่อมุ่งหวังให้พนักงานมีความสามัคคีช่วยเหลือสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ชุมชนทุรกันดาร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2554
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ทั่วประเทศ ตามสถานที่ๆ พิจารณาเห็นควร
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจสถานที่ ที่เหมาะสมที่จะไปให้การช่วยเหลือ 2. ติดต่อกับบุคลที่มีอำนาจประสานงานให้ความช่วยเหลือ 3. กำหนดวัน/ เดือน ในการดำเนินกิจกรรม 4. ติดตามผลการดำเนินงาน 5. ประเมินผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. องค์กรเกิดความภาคภูมิใจในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะงานก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทโดยตรง 2. พนักงานในองค์กรมีความรักและสามัคคีต่อการทำประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน 3. การเผยแพร่ในสื่อให้องค์กรเป็นที่รู้จักในวงสังคมธุรกิจมากขึ้นเป็นที่รู้จักในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- งบประมาณเหมาะสมและเพียงพอ - ผู้บริหาร พนักงาน ให้ความร่วมมือ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ควรมีการติดตามผลเยี่ยมสถานที่ที่องค์กรได้ไปช่วยเหลือทุก ๆ ปี

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
24 ซ.ประเสริฐมณูกิจ 29 แยก 8 ถ.ประเสริฐมณูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ :
061-387-4267
e-mail :
panjapat@thaipolycons.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :