ข้อมูลกิจกรรม

โกลบอลริช สร้างสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เห็นปัญหาบุคลากรในการทำงาน อยากจะเสริมสร้างในการดำเนินงาน ในสุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ ทุนความรู้ และรู้จักการวางแผน รู้จักใช้จ่ายเงิน เพื่อให้บุคลากรเกิดความสมดุลในการดำเนินชีวิต และมีความสุขกับการทำงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสมดุลในการดำเนินชีวิต ในการทำงาน เช่น ในเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของพนักงาน ให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง (Happy Body) การเอื้ออาทร การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Happy Heart) เน้นกิจกรรมเรื่องการเรียนรู้ตลอดเวลา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และพาไปดูงานจากองค์กรต้นแบบอื่นๆ (Happy Brain) ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการวางแผนการใช้เงินโดยดึงธนาคารออมสินเข้ามาช่วยเพื่อเป็นการวางแผนในการใช้จ่ายและเก็บออม (Happy Money)

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
40
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
6
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
นนทบุรี
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. Happy Body สำรวจบุคลากรทั้งองค์กรถึงน้ำหนักและโรคของบุคลากร วางแผนการจัดกิจกรรมแอโรบิค ออกกำลังกายช่วงเย็นหลังเลิกงานสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 2. Happy Heart + Happy Brain ชื่อโครงการโกลบอลริชให้ความรู้ด้วยใจ เช่น การให้ความรู้บุคลากรขององค์กรเรื่องเทคโนโลยีพลังงานใหม่และให้ความรู้แบ่งปันกับชุมชนใกล้เคียงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการยกระดับให้กับองค์กรและบุคคลกร 3. Happy Money MOU ร่วมกับธนาคารออมสินเรื่องการออมเงินของบุคลากร
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. โดยเฉลี่ย 10% ของบุคลากรในองค์กรโดยวัดน้ำหนักหลังจากทำกิจกรรมไป 3-6 เดือน ลดน้ำหนักไป 3-6 กิโลกรัม เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย 2. เฉลี่ย 10 % บุคลากรได้รับรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานรวมถึงชุมชนรอบๆ องค์กรก็ได้รับความรู้ด้วย 3. ได้รับรู้ขั้นตอนและวิธีการการใช้ชีวิตและมีเงินเก็บ เงินออม และใช้จ่ายจากธนาคารออมสิน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การสื่อสารการถ่ายทอดทีมขององค์กร และบุคคลภายนอกได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านพลังงานทดแทน และบุคลากรไ้สุขภาพที่ดี จิใจแจ่มใส รวมถึงมีการวางแผนเรื่องการใช้จ่ายการเก็บเงินออม และความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ต้องจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและทุกๆ กลุ่มโดยให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างจริงจัง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โกลบอลริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
160 ซ.สีน้ำเงิน ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ :
092-715-2555
e-mail :
oaksuwan@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ธนิท ผลพาณิชย์
ตำแหน่ง :
กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจให้
แผนก :
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ฝ่าย :
e-mail :
oaksuwan@hotmail.com
line ID :
0951087358
มือถือ :
0927152555