ข้อมูลกิจกรรม

เรียนภาษาอังกฤษ Beginner & Conversation

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ เนื่องจากพนักงานจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ หรือ Supplier ต่างๆ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ และสามารถสื่อสารได้ และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับลุกค้าและเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรได้

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
100
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
Sale Officer, Customer Service
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
งบประมาณ 4000 บาท/ชั่วโมง

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประกาศ, ประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานผู้ที่สนใจ 2. ประเมินความรู้เบื้องต้นเพื่อแบ่งกลุ่มเรียน โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ Beginner และ Conversation 3. มีการประเมินผลการเรียนรู้ภายหลังจากการเรียนจบแต่ละคอร์ส
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 2. พนักงานให้ความสนใจ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ควรขยายกลุ่มเป้าหมายให้กับพนักงานทั้งองค์กร 2. ควรเพิ่มคอร์สเรียนภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษาญี่ปุ่น , จีน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
33 ม.10 ถ.เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 8 (ซอยวัดสำโรงเหนือ) ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ :
02-754-4150-9
e-mail :
nitithon888@hotmail.com
website :
www.thaitinplate.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นิติธร ทัพเลื่อน
ตำแหน่ง :
จป.วิชาชีพ
แผนก :
ฝ่าย :
สนว.ความปลอดภับ
e-mail :
nitithon888@hotmail.com
line ID :
nitithon888
มือถือ :
0872682355