ข้อมูลกิจกรรม

สานสัมพันธ์การทำงานอย่างมีความสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

- ในการทำงานมีความขัดแย้งระหว่างตัวบุคคลเยอะมาก - ปัญหาที่เกิดเกี่ยวกับคนในองค์กร

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานรวมใจเป็นหนึ่ง/รู้จักให้อภัยกัน/ยอมรับซึ่งกันและกัน - เพื่อให้การทำงานราบรื่น และถ้าเจอปัญหาจะได้ช่วยกันคิดและแก้ไข

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
10
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานขององค์กร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ห้องประชุมขององค์กร
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. แบ่งเป็นทีมเพื่อเล่นเกมส์และทำการแข่งขัน 2. มีการทำคะแนนของแต่ละทีม 3. เพื่อให้เกิดความสามัคคี/แสดงความคิดเห็น/รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นในระหว่างเล่นเกม 4. มีการออกกำลังกายด้วยวิธีง่าย ๆ 5. รับประทานอาหารร่วมกัน 6. สรุปผลคะแนนของแต่ละทีมและขออภัยในระหว่างเล่นเกมผ่านมา
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานยอมรับซึ่งกันและกัน 2. เกิดการช่วยเหลือกันและรับฟังคนอื่นมากขึ้น 3. เกิดความสามัคคีในองค์กร

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารให้การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม 2. ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมเป็นช่วงที่ออเดอร์ไม่เยอะมาก 3. คนในองค์กรทักทาย/ยิ้มแย้มกันมากขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

อยากให้มีกิจกรรมแบบต่อเนื่อง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส กลการ
ที่อยู่องค์กร :
286 ต.บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
โทรศัพท์ :
081-259-1875
e-mail :
support@ts1971.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ทรง คำภีระ
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
support@ts1971.com
line ID :
มือถือ :
087-907-0304