ข้อมูลกิจกรรม

สดใส ไร้พุง

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ด้วยคณะฯ มีการสำรวจข้อมูลสถิติลาป่วย ของบุคลากรพบว่ามีสถิติมากขึ้น ในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง เนื่องจากภาวะด้านลงพุง จึงได้จัดโครงการลดน้ำหนักของบุคลากรขึ้น เพื่อให้แข็งแรง กระตุ้นให้ออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงมากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- บุคลากรตระหนักถึงโรคอ้วน ลงพุง - กระตุ้นการออกกำลังกาย - บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บุคลากรสายสนับสนุน/ สายวิชาการ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ลานกิจกรรมคณะฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ปั่นจักรยาน, เต้นเอโรบิค, เปตอง, โยคะ - กำหนดทุกวันพุธ (บ่าย) ของทุกสัปดาห์ - กำหยดระยะเวลา 3 เดือน - มีรางวัลเป็นแรงจูงใจ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ผู้เข้าร่วมโครงการน้ำหนักลดลง - สถิติลาป่วยลดลง - บุคลากรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- มีรางวัลเป็นแรงจูงใจจากหน่วยงาน - ผู้บริหารให้ความสำคัญกับโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่องค์กร :
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท์ :
02-8002840-60
e-mail :
sarawut.pae@mahidol.ac.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :