ข้อมูลกิจกรรม

โครงการทานตะวันร่วมใจ อุบัติเหตุเป็นศูนย์

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากในช่วงการเก็บข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาพบว่าบริษัทมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานมากขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และการกระทำที่ไม่ปลอดภัยของพนักงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้แก่พนักงาน จึงได้จัดทำโครงการทานตะวันร่วมใจอุบัติเหตุเป็นศูนย์ขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
900
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานระดับปฏิบัติการ/หัวหน้างาน (ฝ่ายผลิต)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
4
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 2. กำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการตัดสิน 3. กำหนดหัวข้อกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย เช่น การกำหนดแบบฟอร์มในการค้นหาอันตราย สโลแกนKYTแต่ละอาคาร 4. ประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานรับทราบ 5. เริ่มดำเนินโครงการ 6. วิเคราะห์และสรุปผลการจัดทำโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัด: อุบัติเหตุจากการทำงานลดลง ฝ่ายผลิตรู้จักการค้นหาอันตรายในพื้นที่การทำงานและทำกิจกรรม KYT ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น: 1. พนักงานฝ่ายผลิตรู้จักการค้นหาอุบัติการณ์ ในสถานที่ทำงานทำให้พื้นที่การทำงานมีความปลอดภัย 2. ทุกหน่วยงานมีการทำกิจกรรม KYT ทุกเช้าก่อนเริ่มงาน (การเตือนตนเองก่อนทำงาน) 3. ทำให้อุบัติเหตุจากการทำงานลดลง 4. ระดับหัวหน้างานมีความตระหนักในการป้องกันอุบัติเหตุมากขึ้น 5. พนักงานเริ่มมีความสุขในการทำงาน เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การให้ความร่วมมือจากพนักงาน 2. การให้การสนับสนุนจากผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
143-144 ม.8 ซ.กังวาล 2 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน 73160 สามพราน นครปฐม 73160
โทรศัพท์ :
02-811-4700
e-mail :
SAFETY.SUNANTA@THANTAWAN.COM
website :
www,thanawan.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สุนันทา เซี่ยงโหล
ตำแหน่ง :
Safety officer
แผนก :
ความปลอดภัยฯ
ฝ่าย :
สนับสนุนธุรกิจ
e-mail :
safety.sunanta@thantawan.com
line ID :
มือถือ :
091-780-4423