ข้อมูลกิจกรรม

ลดปัญหาด้านการเงินของพนักงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ปัจจุบันพนักงานของบริษัท มีจำนวนของการถูกตามถูกหนี้จากธนาคารและจากบริษัทเร่งรัดหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นทางจดหมาย เป็นจำนวนมาก โดยมีหมายศาลสั่งอายัดเงินเดือน โดยจากข้อมูลที่ผ่านมา ณ เดือน ม.ค. ปี 60 นั้น มีจำนวนพนักงานที่ถูกอายัดเงินเดือน 3 ท่าน และพนักงานที่ลาออกจากปัญหาทางการเงิน 2 ท่าน ซึ่งจุดนี้ทำให้ผู้บริหารและ HR ได้ประชุมหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานเพื่อไม่ให้มีการถูกหักเงินหรือลาออกของพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อลดปัญหาหนี้สินของพนักงานในบริษัทให้ลดลง 2. เพื่อลดปัญหาการลาออกของพนักงานจากสาเหตุด้านการเงิน 3. เพื่อให้พนักงานมีความรู้จากด้านการเงินและสามารถบริหารการเงินได้อย่างดี 4. เพื่อให้พนักงานสามารถวางแผนการใช้เงินได้อย่างถูกต้อง 5. เพื่อให้พนักงานมีเงินเก็บสะสมและสามารถนำเงินไปลงทุนได้

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
300
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานฝ่ายผลิตและพนักงานที่มีจดหมายทวงหนี้
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
90
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. เก็บข้อมูลพนักงานที่เป็นหนี้ (จากจดหมายทวงหนี้) 2. นำรายชื่อพนักงานทั้งหมดมาวิเคราะห์ 3. จัดฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานตามรายชื่อ (พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ) 4. จัดตั้งโครงการ TFT Happy Money 5. นำข้อมูลของพนักงานที่ได้เข้าร่วมโครงการมาเก็บข้อมูลและวางแผนการบริหารหนี้ 6. ติดตามผลการบริหารหนี้ของพนักงาน 1-3 เดือนแรก สอบถามถึงปัญหาและข้อมูลเสนอแนะ 7. สรุปผล และให้ความรู้การบริหารการเงิน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
จำนวนพนักงานที่โดนติดตามหนี้สินมีจำนวนลดลงและพนักงานมีเงินเก็บมากขึ้น และสามารถนำเงินไปลงทุน ทำกิจการของตนเอง เช่น ซื้อที่ดิน ปลูกผัก เลี้ยงปลา เป็นต้น และจำนวนพนักงานที่ลาออกจากปัญหาทางการเงินลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ฝ่ายบริหารเข้ามาช่วยและเปิดโอกาสให้พนักงานได้เล่าให้ฟังในปัญหาของพนักงาน และฝ่ายบริหารนำเครื่องมือ Happy 8 Menu มาใช้ในการแก้ไขปัญหา

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- อยากให้ดำเนินการโดยนำเครื่องมือ Happy 8 menu มาใช้ต่อไป เพื่อพัฒนาสุขภาวะของพนักงานในองค์กร เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความสุข

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เทคโนแฟบ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
783/78 ม.1 ถ.หนองค้อ-แหลมฉบัง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา 20230 ศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ :
038-348-120
e-mail :
weerasak_s@technofab.co.th
website :
www.technofab.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
วีรศักดิ์ สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง :
HR Supervisor
แผนก :
HR
ฝ่าย :
HR
e-mail :
weerasak_s@technofeb.co.th
line ID :
Brs14
มือถือ :
081-996-5304