ข้อมูลกิจกรรม

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว โดยทางบริษัทฯ ได้จัดมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี ให้มีความขยัน และมุ่งมั่นที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อส่งเสริมให้บุตรพนักงานได้มีกำลังใจ มุ่งมั่น ในการศึกษาเล่าเรียน - เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้บุตรพนักงานเห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษา - เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานของบริษัทฯ - เพื่อให้บุตรพนักงานเกิดความภาคภูมิใจ และผูกพันกับบริษัทฯ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
3600
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกท่าน และครอบครัวพนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัทฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ - ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่งผลการเรียนบุตร - คัดเลือกผลการเรียนบุตรพนักงานที่เกรดเฉลี่ย 2.8 หรือ 70% - ติดประกาศวันมอบทุนการศึกษา - ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
จำนวนบุตรพนักงานที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด (สาขาสุพรรณบุรี)
ที่อยู่องค์กร :
482 ม.1 ซ.ผูกมิตร ถ.รถรางเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ :
035-514-333
e-mail :
training@globofood.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นรรัตน์ มั่นคง
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
training@globofood.com
line ID :
noredtoi
มือถือ :
08-7707-9768