ข้อมูลกิจกรรม

สงกรานต์สราญสุข ปีใหม่ไทยหรรษา ผูกผ้าขาวม้าสวมเสื้อลายดอก

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากเป็นเทศกาลหยุดยาว พนักงานต้องมีการเดินทางกลับบ้าน จึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ซึ่งจะมีการจำลองงานวัดเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน 2. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานทุกคน 3. เพื่อให้พนักงานมีการผ่อนคลายจากการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
450
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงงานลาดกระบัง
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชุม จัดวางแผน และเสนอผู้บริหาร 2. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 4. จัดกิจกรรม 5. ประเมินผล 6. สรุป
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น (มีความสุขกับการทำงาน) 2. เป็นแรงจูงใจให้พนักงานกลับมาทำงาน 3. มีการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานจำนวนมาก

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ผู้บริหารให้การสนับสนุนมองเห็นความสำคัญของพนักงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

เห็นพนักงานมีความสุขในการทำงาน จึงมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีก แต่มีการเพิ่มกิจกรรม เช่น ขนทรายเข้าวัด ประกวดการสร้างเจดีย์

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (โรงงานลาดกระบัง)
ที่อยู่องค์กร :
65/4-5 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอย G1/13 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ :
084-437-9092
e-mail :
konlayut@snpfood.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลยุทธ์ ศรีนิลปกรณ์
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
konlayut@snpfood.com
line ID :
มือถือ :
084-437-9092