ข้อมูลกิจกรรม

สร้างอาชีพพื้นฐานด้านการเกษตร

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

- แก้ปัญหาการเงินไม่พอใช้และการเป็นหนี้ของพนักงาน - การมองไม่เห็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สามารถสร้างประโยชน์ได้

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อเป็นต้นแบบการดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยการทำเกษตร - การนำ "เศรษฐกิจพอเพียง" มาเป็นเครื่องมือความสำเร็จ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน/เพื่อนบ้าน/ผู้ขาย/หน่วยงานต่าง ๆ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
3
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
นิคมฯอมตะนครเฟส 8 (12 ไร่)
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. วิเคราะห์ข้อมูล 2. วางแผนงาน/กลยุทธ์ 3. นำเสนอโครงการ 4. จัดพื้นที่ 5. หาทีมงาน/ที่ปรึกษา 6. ลงมือปลูก/เก็บเกี่ยว 7. บันทึกรายละเอียด 8. รายงาน/ปรับปรุง 9. สรุปข้อมูล 10. ถ่ายทอด 11. สื่อสาร
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ยังดำเนินการไม่สมบูรณ์ แนวทาง: งบที่ใช้หรือรายได้ต้องไม่ติดลบ ตัวอย่างที่นำมาใช้สามารถใช้ได้สำเร็จจริง (จากการจดบันทึกรายงาน) มีพนักงานหรือบุคคลทั่วไป นำข้อมูล และแบบอย่างมาใช้จริง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- สามารถลงปลูกพืชได้งอกงามทุกรุ่นทุกชนิดตามระยะเวลาเก็บเกี่ยว - ทีมคนปลูกต้องมีครบถ้วนไม่ขาดช่วง - ตลาดเพียงพอกับจำนวนผลผลิต ไม่หยุดชะงัก - มีผู้สนใจนำแบบอย่างข้อมูลไปใช้เกิดผลจริง - ภัยธรรมชาติที่ควบคุมยาก

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- มีการพัฒนาปรับปรุงดิน น้ำ ให้เหมาะสมกับการปลูก - คนงานต้องไม่ลาออกหรือมีคนทดแทนไม่ขาดช่วง - มีการหาตลาดรองรับ เปรียบเทียบออเดอร์กับผลผลิต - ศึกษาข้อมูลภมิอากาศทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เตรียมปรับตัวเตรียมรับมือ เพื่อลดความสูญเสีย - จัดเก็บข้อมูลโดยละเอียด และเปิดโอกาสเยี่ยมชม สื่อสารถ่ายทอด

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เอ็น เอส แอล ฟู้ดส์ จำกัด (ชลบุรี)
ที่อยู่องค์กร :
700/836 ม.6 ต.หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ :
083-139-0242
e-mail :
sucharitjun@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ฐิตาภรณ์ สุจริตจันทร์
ตำแหน่ง :
เลขานุการ
แผนก :
ฝ่าย :
กิจกรรมพิเศษองค์กร
e-mail :
sucharitjun@hotmail.com
line ID :
มือถือ :
083-139-0242