ข้อมูลกิจกรรม

ตลาดนัดความสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ปัญหาของเศรษฐกิจไทยสมัยนี้มีค่อนข้างสูง สินค้าแพง น้ำมันแพง ทางองค์กรจึงจัดตลาดนัดความสุขขึ้น เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ซื้อสินค้าราคาถูกจากเพื่อนพนักงานด้วยกันเอง และยังมีผักปลอดสารพิษจากโครงการผักสวนครัว รั้วโรงงาน มาขายให้กับเพื่อนพนักงานอีกด้วย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ลดภาระค่าใช้จ่ายให้สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาถูก 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร พนักงานได้พูดคุยพบปะกัน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
300
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกระดับชั้น
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริเวณโรงอาหารบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดทำโครงการ 2. เสนอผู้บริหารโครงการและอนุมัติงบประมาณ 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 4. รับสมัครร้านค้า 5. จัดกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. มีการซื้อขายในวันที่จัดตลาดนัดประมาณ 16,000 บาท 2. พนักงานเข้าร่วม 100% 3. พนักงานต้องการให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี 2. ได้รับการตอบรับจากพนักงานว่าต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 3. กิจกรรมจัดหลังจากวันเงินเดือนออก ทำให้พนักงานมีโอกาสได้ซื้อสินค้าทุกคน 4. ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. อาจมีการขยายพื้นที่จัดกิจกรรมให้กว้างขวางขึ้น 2. มีการเชิญร้านค้าจากภายนอกมาเข้าร่วม 3. มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนานในวันเดียวกัน เช่น ปาลูกโป่ง สาวน้อยตกน้ำ เพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับพนักงาน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
111 ม.5 ต.กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม 73220
โทรศัพท์ :
089 684 1006
e-mail :
Toocup@hotmail.com
website :
benjanit.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
มลฤดี ทิพย์ประโสต
ตำแหน่ง :
รองผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
แผนก :
บุคคล
ฝ่าย :
บุคคลและธุรการ
e-mail :
mon_bjm@yahoo.co.th
line ID :
มือถือ :
084-818-9681