ข้อมูลกิจกรรม

Silvec Cup

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทกับลูกค้ามีความขัดแย้งกันบ่อยครั้ง สืบเนื่องมาจากการ judement งานไม่ตรงกัน เช่น แผนกคุณภาพของทั้งสองฝ่าย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการทำงานในอนาคต

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ลดการขัดแย้งที่เกิดขึ้น 2. เพื่อกระชับสัมพันธไมตรี 3. เพื่อความสามัคคีภายในและภายนอกบริษัท 4. เพื่อสุขภาพของพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
100
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานภายใน พนักงานบริษัทลูกค้า 7 บริษัท
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สนามฟุตบอล
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
จัด 2 ครั้ง / ปี

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดตั้งทีมและคัดเลือกนักกีฬา 2. ส่งจดหมาย อีเมล์ เชิญลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม ชี้แจงแผนการดำเนินงานและแผนกำหนดการต่างๆ 3. ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผน 4. จัดเตรียมสถานที่และรางวัลสำหรับผู้ชนะ เข้ารอบ 5. จัดการแข่งขัน 6. หลังจบการแข่งขัน แจ้งผลการแข่งขัน และส่งรูปถ่ายจากการเข้าร่วมกิจกรรมให้แก่บริษัทลูกค้าที่เข้าร่วม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ลดช่องว่างระหว่างลูกค้ากับ supplier มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น มีความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น 2. พนักงานรู้สึกดีที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร 3. ผู้บริหารเล็งเห็นความสามารถและทักษะการเล่นกีฬาของพนักงาน 4. เปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของหัวหน้ากับพนักงานให้ดีขึ้น 5. พนักงานของบริษัท และลูกค้าร้องขอให้มีการจัดงานในปีต่อๆ ไป 6. ความสามัคคีปรองดอง 7. ความช่วยเหลือ เกื้อกูล เช่นกรณีบาดเจ็บขณะแข่งขัน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ความสามัคคี และน้ำใจนักกีฬา ความร่วมมือร่วมใจในองค์กร 2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ 3. พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ลูกค้าและพนักงานร้องขอให้มีการจัดงานต่อเนื่องทุกปี

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
THAI SILVEC CO., LTD.
ที่อยู่องค์กร :
700/719 หมู่ 3 ตำบลบ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ :
089-938-8207
e-mail :
pavinee@thai-silvec.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พาวินี พลปัทพี
ตำแหน่ง :
Admin Manager
แผนก :
Admin
ฝ่าย :
Admin
e-mail :
pavinee@thai-silvec.com
line ID :
noeinee
มือถือ :
089-938-8207