ข้อมูลกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ต้องการให้พนักงานรู้จักการออมเงิน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สามารถบริหารเงิน (รายรับ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
300
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานในองค์กร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประกาศนโยบายโครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ - สหกรณ์เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการ - ดำเนินโครงการ - ดูผลลลัพธ์ ข้อปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิผลมากขึ้น - ติดตามผลต่อไป
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมีการวางแผนการบริหารเงินของตนเองได้มากขึ้น รู้จักใช้จ่ายอย่างพอดี สามารถมีเงินออมไว้ใช้ได้ในอนาคต - สามารถปลดค่าใช่จ่ายของตนเองได้ (ปลดหนี้สินได้) จากเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การให้ความสนใจของพนักงาน รายได้ที่พนักงานได้รับจะสามารถหักนำมาเข้าร่วมได้หรือไม่

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ที่อยู่องค์กร :
294-300 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10340
โทรศัพท์ :
02-246-8888
e-mail :
admin.hr@rockworth.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ขนิษฐา
ตำแหน่ง :
แผนก :
HR
ฝ่าย :
e-mail :
admin.hr@rockworth.com
line ID :
มือถือ :