ข้อมูลกิจกรรม

Big Cleaning

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญในด้านบรรยากาศ ความสดชื่น ความปลอดภัย การร่วมมือร่วมแรงกันในการทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อม ช่วยให้เกิดความสามัคคีและส่งผลต่อบรรยากาศและความปลอดภัยในการทำงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัย มีบรรยากาศที่ดี 2. เสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
150
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
วิทยาลัย
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชุมคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม นำเสนอผู้บริหาร เพื่ออนุมัติโครงการ 2. ดำเนินกิจกรรม 1 วัน เดือนมกราคม แบ่งงานตามความรับผิดชอบ 3. สรุปผลการดำเนินโครงการ โดยการดูจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. องค์กรมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย / ดูจากภาพเปรียบเทียบก่อน - หลัง 2. บุคลากรมีความสามัคคีร่วมมือกันในที่ทำงาน / กิจกรรม ร้อยละ 80

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ด้านบวก 1. ผู้บริหารให้ความสนใจ และสนับสนุนโครงการ 2. บุคลากรให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ อยู่แล้ว ด้านลบ 1. กลุ่มอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมน้อย 2. การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรที่มีความพิการต้องมีผู้ช่วยเหลือ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ส่งเสริมให้กลุ่มอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น โดยการให้มีกำหนดให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม 2. กำหนดให้มีการประกวดพื้นที่ที่สะอาด และบุคลากรให้ความร่วมมือในกิจกรรมเต็มที่ โดยนับจำนวน/ เปอร์เซ็นต์การเข้าร่วมกิจกรรม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่องค์กร :
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ :
0873249183
e-mail :
N__M21@hotmail.com
website :
www.rs.mahidol.ac.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
คณะกรรมการสร้างสุของค์กร
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :