ข้อมูลกิจกรรม

ออกกำลังกาย

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากการสำรวจภาวะสุขภาพของบุคลากรโดยการวัดรอบเอว และคำนวณค่าดัชนีมวลกายพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีรอบเอวและมีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน กอปรกับนโยบายผู้บริหารที่มุ่งหวังให้บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพที่ดี และสร้างสัมพันธภาพของคนในองค์กร กลุ่มพัฒนาองค์กรจึงจัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อผ่อนคลายหลังการปฏิบัติงาน ได้แก่ เต้นแอโรบิค เดิน/ วิ่ง รอบ สำนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพดี 2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
322
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ทุกคนในองค์กร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ โดยกำหนดให้มีการออกกำลังกายทุกๆ วันพุธ เวลา 15.30-16.30 น. 2. ให้บุคลากรลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 3. ดำเนินการออกกำลังกายตามความเหมาะสมของแต่ละสัปดาห์ 4. มีการติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ 3 เดือน 5. สรุปผลเสนอผู้บริหาร
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

กลุ่มพัฒนาองค์กรควรมีการสำรวจความต้องการในประเภทของการออกกำลังกาย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
ที่อยู่องค์กร :
123/202 ซ.1 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ :
032-310761-3
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กานดา เพิ่มโสภา
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคล
แผนก :
กลุ่มพัฒนาองค์กร
ฝ่าย :
e-mail :
kandapermsopa@hotmail.com
line ID :
mameaw_pele
มือถือ :
0852445291