ข้อมูลกิจกรรม

บัญชีครัวเรือน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากพนักงานที่บริษัทมีปัญหาในการจัดหารหนี้ไม่ได้ ทางบริษัทจึงจัดทำโครงการ "บัญชีครัวเรือน" เพื่อให้พนักงานทราบว่าหนี้ที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไร

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานสามารถวางแผนใช้จ่ายต่อไปได้อย่างรอบคอบ ไม่ใช้จ่ายเกินกว่าเงินคงเหลือ 2. เพื่อให้พนักงานทราบถึงรายได้ และรายจ่ายของครอบครัว 3. เพื่อให้พนักงานรู้จักวิเคราะห์ได้และค่าใช้จ่ายของตน และสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้เกิดการประหยัดและการออม และไม่ก่อให้เกิดหนี้สิน จึงสามารถแก้ปัญหาหนี้สินได้อย่างยั่งยืน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
10
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
30
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2557
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
หจก. ที เอส กลการ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ศึกษาระบบบัญชีครัวเรือน 2. กำหนดเป้าหมาย 3. ดำเนินตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานมีการลดละเลิกรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น การซื้อหวย บุหรี่ เหล้า การพนัน เป็นต้น จะใช้จ่ายเฉพาะรายที่จำเป็นมากเท่านั้น เช่น ซื้อกับข้าว ยา เสื้อผ้า และค่าการศึกษาลูกๆ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

พนักงานรู้จักวางแผนด้านการเงินและการทำงานมากยิ่งขึ้น มีความสุขในการใช้ชีวิต มีเหตุมีผล รู้จักพึ่งพาตนเอง รู้จักเก็บออม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส กลการ
ที่อยู่องค์กร :
286 ต.บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
โทรศัพท์ :
081-259-1875
e-mail :
support@ts1971.com
website :
www.ts1971.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อภิญญา วรวิทย์สิทธิชัย
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
support@ts1971.com
line ID :
ts-1971
มือถือ :
024152787