ข้อมูลกิจกรรม

ครอบครัวสุขคูณสอง (CTC Happy Family Plus)

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องด้วย บริษัท แลททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความตระหนักถึงความสำคัญของสินทรัพย์ด้านบุคลากรอย่างสม่ำเสมอมา ทั้งนี้เพราะทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานทุกคน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ ฉะนั้นจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน ควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาวะ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงาน การอยู่รวมตัวในองค์กร อันเป็นปณิธานสูงสุงของบริษัทฯ ในการสร้างองค์กรให้เป็น "สถานประกอบการสุขสันต์" หรือ Happy Workplace จากถ้อยคำที่กล่าวว่า "ครอบครัวที่แสนอบอุ่น คือ จุดเริ่มต้นของการสร้างความสุขทั้งปวง" นั้นเป็นอีกหนึ่งปณิธานที่บริษัทฯ ยึดมั่น ถือมั่น ในการพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านบุคคลมาโดยตลอด "บริษัทฯ จะต้องทำอย่างไรที่จะส่งเสริมให้ชีวิตครอบครัวและชีวิตการทำงานของพนักงานมีความสุข และสามารถก้าวเดินไปพร้อม ๆ กันได้อย่างสมดุล" เนื่องด้วยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าครอบครัวของพนักงานมีส่วนในการสร้างความสำเร็จของพนักงานและสร้างความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ดังนั้นจึงถือเสมือนเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทฯ ที่จะร่วมสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวของพนักงาน เพื่อให้มีเวลาสำหรับการสร้างครอบครัวของตนเองให้มีความสุข กิจกรรมครอบครัวสุขคูณสอง (CTC Happy Family Plus) จึงเป็นกิจกรรมภายใต้แนวคิดของการเป็นสถานประกอบการสร้างสุขสันต์ (Happy Workplace) ของบริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในหัวข้อ Happy Family ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือของการส่งเสริมสุขภาวะองค์กร 8 (Happy 8) ด้วยการจัดสรรกิจกรรมให้แก่พนักงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว อาทิ การรู้จักให้ความสำคัญกับคนที่อยู่รอบตัวทั้งใกล้และไกล การส่งเสริมความรักความอบอุ่น ความห่วงใยเอื้อาทรต่อกันระหว่างสมาชิกในบ้าน การร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ผลงานภายใต้กรอบแนวคิดในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวตามที่บริษัทฯ วางไว้ โดยเฉพาะในวันหยุดสำคัญ เช่น วันแม่ วันพ่อ หรือเทศกาลวันหยุดต่อเนื่อง เช่น เทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้พนักงานได้สามารถกลับไปใช้วันเวลาในการสานต่อความรัก ความสัมพันธ์ กับครอบครัวที่อยู่ห่างไกลได้โดยสวัสดิภาพ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ขยายขอบเขตในการเข้าถึงสิทธิของการรักษาพยาบาล ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวพนักงานเท่านั้น แต่สิทธิสวัสดิการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะสามี ภรรยา บุตร ธิดา และมารดา ของพนักงานด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ การรักษาพยาบาลที่ทันสมัย โดยมิต้องแบกรับค่าใ้ช้จ่ายทั้งหมดไว้แต่เพียงผู้เดียว

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อส่งเสริมความรักและความผูกพันให้เกิดแก่สถาบันครอบครัวของพนักงานภายในบริษัท และกระชับความสัมพันธ์ในหมู่เครือญาติพี่น้อง ตลอดจนปูชนียบุคคลที่อยู่ห่างไกล - สร้างความตระหนัก ความระลึกถึงสถาบันครอบครัว เพื่อก่อให้เกิดแรงใจในการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล - บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการแพทย์ และการรักษาพยาบาลให้แก่ครอบครัวของพนักงาน เพื่อลดความวิตกกังวลในระหว่างการปฏิบัติงาน - จัดสรรและแบ่งปันเวลา เพื่อสร้างความสมดุลในชีวิตให้เหมาะสมทั้งด้านการปฏิบัติงานและชีวิตครอบคร้ว/ส่วนตัว เป้าหมาย - มุ่งหวังจะกระตุ้นจิตสำนึก หน้าที่ และความรับผิดชอบทีี่พึงกระทำต่อสถาบันครอบครัวให้แก่พนักงาน ด้วยการใช้เวลาว่างหรือช่วงวันหยุด เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว - รณรงค์ด้านความปลอดภัย ให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานเท่ากับ "ศูนย์" โดยเฉพาะด้านการเดินทาง คมนาคม และการใช้ยานพาหนะ - ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการขอรับบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลให้แก่ครอบครัวพนักงาน 14,000 / ปี - ลดปริมาณการใช้สิทธิลาป่วยหรือลากิจ ให้แก่พนักงานในกรณีสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย (โดยสามารถใช้สิทธิในการลาพักร้อนแทน)

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั้งหมด
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริาัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
วันที่เริ่มโครงการ วันที่ 1 เมษายน 2558 และสิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ตามวันและเทศกาลสำคัญ ดังนี้ 1. วันแม่ : จัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 โดยจัดประกวดแต่งคำขวัญ กติกาคือ ให้พนักงานและครอบครัวของพนักงานช่วยกันแต่งคำขวัญไม่เกิน 16 พยางค์ / ถวายสักการะร้องเพลงเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ / อ่านบทกลอนเพื่อกระตุ้นความรักของแม่ที่มีต่อลูก / สาส์นจากประธานบริษัทฯ ในวาระวันแม่ ก่อนส่งพนักงานเดินทางกลับบ้าน 2. วันพ่อ : จัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 โดยจัดประกวดวาดภาพ หัวข้อ "วาดภาพเพื่อพ่อ" โดยเป็นบุตรหรือคนในครอบครัวเป็นผู้วาด / อ่านบทกลอนเพื่อกระตุ้นความรักของแม่ที่มีต่อลูก / สาส์นจากประธานบริษัทฯ ในวาระวันแม่ ก่อนส่งพนักงานเดินทางกลับบ้าน 3. วันสงกรานต์ : จัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2558 สืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว การเล่นสาดน้ำ มอบเงินขวัญถุงเพื่อเป็นค่าเดินทางสำหรับพนักงานและครอบครัว / ประธานบริษัทกล่าวคำอวยพรก่อนส่งพนักงานกลัภูมิลำเนา / เจ้าหน้าที่ จป. กล่าวคำแถลงเรื่องการรณรงค์ ลดอุบัติเหตุจากการเดินทาง พร้อมแจกกระเป๋าเพื่อนเดินทาง 4. วันปีใหม่ : จัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 มอบของที่ระลึกแก่พนักงาน พร้อมอวยพรปีใหม่ / ประธานบริษัทกล่าวคำอวยพรก่อนส่งพนักงานกลัภูมิลำเนา / เจ้าหน้าที่ จป. กล่าวคำแถลงเรื่องการรณรงค์ ลดอุบัติเหตุจากการเดินทาง พร้อมแจกกระเป๋าเพื่อนเดินทาง 5. การจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้ครอบคลุมคนในครอบครัวของพนักงาน : เพิ่มเงื่อนไขสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมถึงครอบครัวของพนักงาน 6. การกำหนดวันลาพักร้อนฉุกเฉิน : การปรับปรุงเงื่อนไขการลาของพนักงาน กรณีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วย ให้เป็นการลาพักร้อนฉุกเฉิน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานเกิดความสมดุลระหว่างชีวิตในการทำงาน และชีวิตส่วนตัว / ครอบครัว เพิ่มมากขึ้น เช่น การร่วมกิจกรรมวาดภาพ ถ่ายภาพ หรือแต่งคำขวัญร่วมกันภายในครอบครัว - พนักงานทุกคนกลับมาทำงานด้วยความปลอดภัย ไม่ได้รับอุบัติเหตุ มีความสุขและอิ่มใจถ้วนหน้า - พนักงานมีเงินเหลือเพื่อใช้จ่ายในความสุขด้านอื่น ๆ หรือเก็บออมเพื่อเป็นทุนทรัพย์ของครอบครัวมากขึ้น เนื่องจากลดความกังวลในด้านค่ารักษาพยาบาล - พนักงานสามารถปฏิบัติงานด้วยคาวมปลอดโปร่งและสบายใจ - ประสิทธิภาพของพนักงานในการทำงานดีขึ้น โดยเทียบจากอัตรางานเสีย (NG) ตลอดปี 2558 ในผลิตภัณฑ์หลัก (ตัวกรองไอเสียสำหรับรถยนต์) น้อยกว่า 20 PPM สามารถบรรลุเป้าหมายของแผนธุรกิจปี 2558

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
110 หมู่ 4 ตำบลปลวงแดง ปลวกแดง ระยอง 21140
โทรศัพท์ :
087-534-5342
e-mail :
watit@cataler.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
วาธิต หอมสมบัติ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
watit@cataler.co.th
line ID :
yourboy
มือถือ :
087-534-5342