ข้อมูลกิจกรรม

CSR + Company Tours

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมและรักองค์กรมากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้ทุกคนเกิดความรักและสามัคคีในองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
121
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานและผู้บริหาร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
3
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
จังหวัดกาญจนบุรี
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- เริ่มออกจากบริษัท - ปลูกป่า - ละลายพฤติกรรม - เที่ยว - สังสรรค์กลางคืน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ผลลัพธ์ทางความสุขโดยรวม / ประเมิน - ความพึงพอใจโดยรวม - ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานดีขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ความสามัคคีมากขึ้น - ความร่วมมือมากขึ้น - ความเข้าใจมีมากขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

สร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็ง รู้รักสามัคคี

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
THAI SILVEC CO., LTD.
ที่อยู่องค์กร :
700/719 หมู่ 3 ตำบลบ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ :
089-938-8207
e-mail :
pavinee@thai-silvec.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สุรพล
ตำแหน่ง :
factory manager
แผนก :
ฝ่าย :
factory
e-mail :
surapol@thai-silvec.com
line ID :
มือถือ :
085-386-1515