ข้อมูลกิจกรรม

ลูกเรียนดีมีทุนการศึกษา

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากว่าทางองค์กรของเราต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือในการให้การสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี อีกทั้งองค์กรของเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานเป็นหลัก ทาง Happy Family จึงต้องการช่วยเหลือทุนการศึกษา เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในส่วนที่พอจะช่วยได้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและครอบครัวของพนักงานอีกด้วย และแสดงให้พนักงานเห็นว่าทางองค์กรได้ให้ความสำคัญกับครอบครัวของพนักงานด้วย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาของบุตรพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน และทำให้พนักงานได้รู้ว่าองค์กรไม่ได้ละทิ้งครอบครัวของพนักงาน แต่ในทางตรงกันข้ามคือส่งเสริมกระตุ้นให้มีการใกล้ชิดกันระหว่างครอบครัวกับองค์กร และเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษา

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
300
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่มีบุตรธิดา
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท ไทยไดโซ แอโรโซล
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. มีการนำเสนอโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการ ลูกเรียนดีมีทุนการศึกษาไปทาง Happy Center 2. ทาง Happy Center ได้มีการประชาสัมพันธ์กับพนักงานได้ทราบ ไม่ว่าจะเป็นเสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ Line เพื่อให้เข้าถึงพนักงานทุกคน 3. กำหนดวันตัดสินให้สอดคล้องกับระเบียบการศึกษา กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 4. กำหนดวันรับเอกสาร ผลการเรียนของบุตร หลักฐานการเป็นบุตร 5. กำหนดจำนวนและมูลค่าของทุนการศึกษา ุ6. กรณีผลการศึกษามีเกรดเฉลี่ยเท่ากันจะพิจารณางานเงินเดือนของพนักงานที่น้อยกว่าเป็นข้อตัดสิน ึ7. ประกาศผลภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 2559 และรับรางวัลในวันที่ 23 กรกฏาคม 2559
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมลูกเรียนดีมีทุนการศึกษาทุกคนมีความประทับใจในตัวของลูก มีความสนิทสนมระหว่างครอบครัว และพนักงานกับองค์กร 2. ครอบครัวพนักงานได้รับเงินทุนการศึกษาเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาต่อ 3. บริษัทได้มีส่วนช่วยเหลือพนักงานบริษัท เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว และได้รับรู้เรื่องราวความลำบากและชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานและครอบครัวมากขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ความร่วมมือของพนักงานทุกคน คือปัจจัยหลักในการประสบความสำเร็จ 2. มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีจากทาง Happy Center 3. มีเป้าหมายชัดเจนเรื่องการสนับสนุนทุนการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาบุคคล

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ควรมีการเพิ่มงบประมาณในการทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระของพนักงานได้มากขึ้น โดยเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาและเพิ่มจำนวนมูลค่าของทุนการศึกษา

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
700-372 ม.6 ต.หนองไม้แดง ชลบุรี เมือง 20000
โทรศัพท์ :
038-458680-3
e-mail :
admin-th@thaidaizo.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวรัชนก มูลจัด
ตำแหน่ง :
Administration Staff
แผนก :
administration
ฝ่าย :
administration
e-mail :
training@thaidaizo.com
line ID :
มือถือ :
099-174-1866