ข้อมูลกิจกรรม

เรื่องเล่าเร้าพลัง

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เรื่องเล่าเร้าพลังมีสถานะเป็นหนึ่งในเครื่องมืออันทรงพลังของการจัดการความรู้ั เนื่องจาก การเขียนเรื่องเล่าเร้าพลังเป็นการสกัดเอาความรู้ในตัวตนของแต่ละคนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร และสังคมทั้งในมิติของการพัฒนาต่อยอดและมิติของการแก้ปัญหา ครอบคลุมถึงความรู้ประเภทเปิดเผย และความรู้ประเภทฝังลึกในตัวคน ถือเป็นความรู้หรือเคล็ดลับวิชา ภูมิปัญญา เทคนิคที่เกิดจากการทำจริง เรียนรู้จริง จนก่อให้เกิดปัญญา หรือ ปัญญาปฏิบัติของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิดความสุขและความสำเร็จ อันเป็นแนวทางให้คนหรือสังคมนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความสำเร็จ และพัฒนาต่อยอดไปอย่างไม่หยุดนิ่ง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ปลุกเร้าให้ผู้อ่านเกิดแรงบันดาลใจและมีพลังในการขับเคลื่อนงานและชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคม อันเป็นเรื่องราวของความสุข ความสำเร็จรอบๆ ด้าน 2. เป็นนวัตกรรมของการสื่อสารสร้างสุขไปสู่สาธารณะชน สามารถสื่อสารกลับไปยังกลุ่มคนหลากวัยในพื้นที่ได้ง่ายและมีพลังอย่างกว้างขวาง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
118
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
อสม.
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
เขตที่รับผิดชอบของ รพ.สต. บ้านบนควน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

เริ่มจากสกัดความรู้ จากตัวบุคคลสู่ระบบเอกสาร ด้วยวิธีการเล่าเรื่องสะท้อนถึงภาพรวม คลอบคลุมจุดเริ่มต้น แรงบันดาลใจหรือกรอบแนวคิด กลยุทธ์ กระบวนการ และกิจกรรม หรือวิธีการ และขั้นตอนที่ใช้ในการขับเคลื่อน เน้นการถูกเขียนจากผู้ปฏิบัติจริง ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการฝังตัวกับงานนั้นๆ ภาษาที่ใช้ได้ทั้งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ สาระสำคัญสื่อสารให้เห็นว่า ใครทำอะไรที่ไหน อย่างไร และด้วยวิธีใด ความสำเร็จอุปสรรค การคลีคลายโดยใช้กิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย อสม. ทั้งหมดในเขตพื้นที่ มาอบรมความรู้ และวิธีการในการเขียนเรื่องเล่าและให้อสม. แต่ละคนสามารถเขียนเรื่องเล่าจากงานสาธารณะสุขที่จะสานความสุขของแต่ละบุคคลได้จัดหาเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรื่องเล่าในรูปแบบของการประกวด รางวัลที่ได้ถือเป็นเครื่องหมายแห่งควงามสำเร็จ สามารถต่อยอดในระดับอำเภอ จังหวัด ต่อไป
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ความรู้ที่ฝังลึกในสมอง 2. ความรู้ที่ฝังลึกจากการปฏิบัติ 3. ความรู้ที่ฝังลึกในจิตใจ ถือเป็นความรู้หรือเคล็ดลับวิชาภูมิปัญญาเทคนิคที่เกิดจากการทำจริง เรียนรู้จริงจนก่อเกิดเป็นปัญญา หรือ ปัญญาปฏิบัติของแต่ละบุคคล อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร และสังคม ทั้งในมิติของการพัฒนาต่อยอดและมิติของการแก้ปัญหา สามารถนำเรื่องเล่าเร้าพลังไปหนุนเสริมเป็นเครื่องมือในการสรุปบทเรียนหรือถอดบทเรียน ในงานบริหารวิชาการ งานสาธารณะสุข สรา้งเป็นนวัตกรรมของการสื่อสาร สรา้งสุขไปสู่สาธารณะ เรื่องราวที่ผ่านการคัดเลือกสามารถนำไปสู่การเผยแพร่สุขต่อพื้นที่อื่นๆ ได้ในระดับต่อไป

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. กลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย (อสม.) มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน อยู่ที่การจับประเด็นที่นำมาถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 2. บรรยากาศในการจัดกลุ่มเรียนรู้ ต้องเอื้อต่อการสกัดความรู้ของแต่ละบุคล 3. การมารวมตัวกันสรา้งสุขจากแรงบันดาลใจจากการทำงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

สามารถใช้ได้ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น กลุ่มผู้นำชุมชน นักเรียน หน่อยงานด้านสุขภาพอื่นๆ รวมทั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ นำมาพัฒนาและใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ก่อให้เกิดกระบวนการ และสร้างเป็นนวัตกรรมของหน่วยงานได้

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านบนควน
ที่อยู่องค์กร :
200 ม.5 ต.นาโพธิ์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช -
โทรศัพท์ :
075-755370
e-mail :
rat.japan2515@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
รัชนี คงหอม
ตำแหน่ง :
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
rat
line ID :
0806921699
มือถือ :
0806921699