ข้อมูลกิจกรรม

เพาะเห็ดฟาง ปลูกง่าย ๆ ในตะกร้า

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจอย่างเช่นปัจจุบันนี้ ซึ่งช่วยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน การเพาะเห็ดฟางในตะกร้านี้เป็นการให้ความรู้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถผลิตอาหารเองได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในส่วนอื่นที่มีความจำเป็น ได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพเพิ่มเติม และยังสามารถนำไปประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเพาะเห็ดฟางที่ถูกวิธี - เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ - เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และฝึกความรับผิดชอบ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
พื้นที่โรงอาหาร/บริเวณรอบโรงงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติจากองค์กร - ติดต่อประสานงาน จัดเตรียมโครงการ/อุปกรณ์ - รับสมัครพนักงานที่มีความสนใจประสงค์เข้าร่วมโครงการ - ทำการฝึกอบรม โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องทฤษฎีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และการฝึกปฏิบัติ - การติดตามผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานได้รับความรู้เพิ่มเติม เกิดการพัฒนาศักยภาพ สามารถผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือนได้ ช่วยลดรายจ่าย พนักงานสามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถนำไปสู่แนวทางการประกอบอาชีพเสริมได้

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้จัดทำโครงงานสามารถเพาะเห็ดฟางอย่างมีประสิทธิภาพ - นำเห็ดฟางจากการทำโครงการไปใช้ประกอบอาหารได้ - ผู้จัดทำโครงงานสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อเป็นอาชีพได้

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

จากการศึกษาและดำเนินกิจกรรม “เพาะเห็ดฟาง ปลูกง่าย ๆ ในตะกร้า” มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิธีการเพาะเห็ดฟาง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาหารและสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพตลอดจนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้สามารถนำความรู้ที่ได้เผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจภายในชุมชนใกล้เคียงได้อีกด้วย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
294-300 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ :
02-246-8888
e-mail :
km@rockworth.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
เพียงแพร วิเชียรศรี
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
km@rockworth.com
line ID :
chickada
มือถือ :
08-6397-6956