ข้อมูลกิจกรรม

SIF ปันรักสู่สังคม (ปลูกป่าปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ) ปี 3

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกฝ่าย กล่าวคือ ยิ่งการพัฒนารุกหน้า ปัญหายิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การปลูกป่าชายเลนชดเชยจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่พนักงานและประชาชนทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อพนักงานและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลธรรมชาติ - เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรประเภทป่าไม้ - เพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งเพาะพัฯธุ์สัตว์น้ำ - เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชนใกล้เคียง - เพื่อเป็นการป้องกันจากคลื่นลมมรสุม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
200
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานบริษัทและกลุ่มประชาชนในพื้นที่
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
คลองขุด บ้านปึก ม.10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

สำรวจพื้นที่บริเวณที่มีผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท และผสานงานกับชุมชนเพื่อกำหนดพื้นที่ปลูกป่า และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เมื่อพบพื้นที่มีผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติก็จะดำเนินกิจกรรมโดยประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานและชุมชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พื้นที่มีปริมาณต้นไม้มากขึ้น - พื้นที่แหล่งน้ำมีปริมาณสัตว์น้ำมากขึ้น - พนักงานมีส่วนร่วมสร้างสัมพันธ์กับองค์กร

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- พนักงานมีส่วนร่วมกับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีตอบแทนสังคมด้วยการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมต่อ ๆ ไป โดยคำนึงถึงความเป็นอยู่ของสังคม และสภาวะแวดล้อมบริเวณองค์กร เพื่อให้ชุมชนและองค์กรมีความสัมพันธ์อันดี "อย่ามองว่าเราจะทำอะไรให้สังคม ให้มองว่าสังคมต้องการอะไรแล้วเติมในสิ่งนั้น"

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
88 ม.10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ :
074310800
e-mail :
marketing@sif.co.th
website :
www.sif.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ศราวุท อินทนะ
ตำแหน่ง :
หัวหน้าหน่วยกิจกรรมสัมพันธ์
แผนก :
กิจกรรมสัมพันธ์
ฝ่าย :
ทรัพยากรมนุษย์
e-mail :
sarawut@sif.co.th
line ID :
Luxnameii
มือถือ :
098-0758292