ข้อมูลกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากพนักงานมีรายได้น้อย ไม่มีการออมเงิน รวมทั้งยังมีภาระหนี้สิน ซึ่งอาจทำให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานได้

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่มีรายได้น้อย (พนักงานรายโรงงาน) ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ และเพื่อเป็นการออมเงินไปในตัว พร้อมกับได้รับดอกเบี้ย

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
180
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานในส่วนของโรงงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ผู้บริหารวางนโยบายเรื่องการเงิน - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงินแก่พนักงาน - ดำเนินการ - สรุปผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน และ สรุปผล ปันผล ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานมีความสนใจในการเข้าร่วมกับทางโครงการมากขึ้นกว่าเดิม และพนักงานมีความต้องการให้มีการเพิ่มเงินทุนเพิ่มเติม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ทุนสนับสนุนของบริษัท - ความร่วมมือของพนักงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เซฟ.ที.คัท แมนูแฟคเจอริง จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
8/2 ซ.ริมทางด่วน 2 ถ.สุขุมวิท62 แขวงบางจาก พระโขนง กทม. 10260
โทรศัพท์ :
027427060
e-mail :
hk.safe-t-cut.com
website :
www.safe-t-cut.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
เกษฎา ศรีลำพัง
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่าย
แผนก :
HR / ฝ่ายผลิต
ฝ่าย :
HR / ฝ่ายผลิต
e-mail :
hr.@safe-t-cut.com
line ID :
มือถือ :
02-7427060