ข้อมูลกิจกรรม

การพัฒนาความรู้ การพัฒนาการศึกษา

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อให้พนักงานมีความรู้ นำความรู้ไปใช้ในหน่วยงาน ผู้บริหารสนับสนุนการศึกษาให้กับพนักงาน เพื่อยกระดับการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้เพิ่มขึ้น มีความรู้ที่หลากหลาย สามารถนำความรู้ไปใช้ นอกจากนี้พนักงานยังได้เรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มเติม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
40
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกหน่วยงานที่ระดับการศึกษา ป.6 และ ม.3
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
2
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ร่วมกับโรงเรียน กศน.
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- มีการสอบถามความสมัครใจของพนักงานทุกแผนกที่ระดับการศึกษาระดับประถมที่จะเรียนต่อระดับมัธยมต้นและสำหรับระดับมัธยมต้นมาศึกษาต่อมัธยมปลาย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของกลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน. ต.บางจาก) ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อจัดกลุ่มการเรียนรู้ และทาง กศน. ได้ตั้งแต่พนักงานที่ระดับปริญญาตรีของบริษัทเป็นคนดูแลกลุ่มและช่วยดูแลกลุ่มนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมนี้พนักงานได้รับการเรียน เพื่อพัฒนาตัวเองให้มีความสุข เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานบางท่านที่ไม่มีโอกาสได้เรียนมาก่อน ได้เรียนรู้ที่หลากหลาย โดยผู้เข้าเรียนมีหลายอายุ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ได้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานมีความรู้ และทักษะมากขึ้น และได้รับใบประกาศนียบัตรเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นความภูมิใจเป็นขวัญและกำลังใจ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

เกิดจากพนักงานมีความตั้งใจ ใฝ่รู้ และมีแรงสนับสนุนจากผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

กิจกรรมนี้ช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานที่โอกาสอยู่ระดับต่ำให้สูงเพิ่มขึ้นในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
สำนักงานใหญ่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 7 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :
02-4627221-4
e-mail :
tfmind@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ระเบียบ นาราศิริฤกษ์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
แผนก :
บริหาร
ฝ่าย :
บริหาร
e-mail :
rabiab_nara@outlook.com
line ID :
มือถือ :
081-3617062